Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB (publ) - Årsstämma 2016

08:00 / 27 April 2016 Elos Medtech Press release

Årsstämman beslutade bl a om

-  Utdelning med SEK 1:00 per aktie för 2015

-  Emission av teckningsoptioner

-  Anders Birgersson ny styrelseledamot 

På årsstämman i Elos Medtech AB den 26 april 2016 beslutades om att utdelning till aktieägarna ska utgå med 1:00 krona per aktie för verksamhetsåret 2015.

VD Johannes Lind-Widestam informerade om utvecklingen 2015 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2016.

Årsstämman beslutade om att arvode till styrelsen ska, enligt valberedningens förslag, utgå med SEK 330 000 till styrelsens ordförande och 165 000 till ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till ersättnings- och revisionskommitté utgår totalt med 75 000 att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Enligt tidigare publicerat förslag beslutades att styrelsen ska ha sju (7) ledamöter. Styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Thomas Öster omvaldes. Anders Birgersson valdes som ny styrelseledamot.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Göteborg) med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen. Beslutet omfattar högst 318 473 teckningsoptioner. Vid full teckning kommer aktiekapitalet öka med ungefär 1 990 456 SEK.

Lidköping, 2016-04-27

Elos Medtech AB (publ)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/