Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech delårsrapport 1 jan-31 mar 2016

13:00 / 26 April 2016 Elos Medtech Press release

  •  Nettoomsättningen uppgick till 140,4 mkr (105,5), vilket justerat för valutakursförändringar motsvarar en ökning med 34,5 %, varav den organiska tillväxten är -2,0 %.

  • Rörelseresultatet uppgick till 12,0 mkr (10,2 före engångsposter om 4,5).

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 6,8 mkr (7,6). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -1,7 mkr (2,9).

  • Resultat efter skatt uppgick till 4,9 mkr (5,6), vilket motsvarar 0:80 kr (0:93) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,5 mkr (12,1) och uppgick efter investeringar till 7,0 mkr (-13,3).

VD Johannes Lind-Widestam kommenterar

"Inledningen av 2016 präglades av en avvaktande efterfrågan på medicintekniska produkter, men successivt ökade efterfrågan genom kvartalet inom koncernens samtliga marknadssegment. I sin helhet noterades under Q1 en stark efterfrågan i Nordamerika, tillfredsställande efterfrågan i Europa och en fortsatt svagare trend i Asien.

Inom Elos Medtechs marknadssegment var utvecklingen generellt sett stabil med starka uppgångar inom Trauma & Spine och Diagnostics medan Dental Implant Systems och Medical Device backar något. Marknadssegmentet Trauma & Spine nådde under kvartalet en tillväxt på 370 procent - främst drivet av Onyx Medical, som lever upp till våra högt ställda förväntningar - men även som ett resultat av en god utveckling vid verksamheten i Timmersdala. Även marknadssegmentet Diagnostics redovisade ett mycket starkt kvartal, tillväxten uppgick till 32 procent. Marknadssegmentet Dental Implant Systems hade en trög inledning på året, med en nedgång på 5 procent, vilket är en effekt av lägre volymer på egna produkter. De stora kontraktskunderna visar dock en stabil utveckling. Marknadssegmentet Medical Devices visar en minskning på 8 procent vilket främst beror på en lägre efterfrågan vid verksamheten i Tianjin, där motsvarande kvartal 2015 var väldigt starkt. Positivt är dock att leveranserna från verksamheten i Tianjin har normaliserats. I jämförelse med det svaga andra halvåret 2015 innebär det att en negativ trend är bruten och att marknadsläget inom marknadssegmentet framöver bedöms som stabilt.

Det är mycket glädjande att vi under samma dag som vi inom Elos Medtech håller årsstämma och redovisar delårsrapporten för första kvartalet 2016 även håller invigningen av Microplasts utbyggda produktionsenhet i Skara. Löpande under fabriksexpansionen har vi fortsatt att attrahera nya kunder, samtidigt som flera befintliga kunder fortsätter växa med nya projekt viket understryker vikten av expansionen.

Elos Medtech fortsätter investera i sortimentet med egna produkter och förstärker marknadsorganisationen med ytterligare fem medarbetare under årets inledning. Försäljningsutvecklingen har för första gången på flera år visat en nedgång, främst beroende på förskjutningar i försäljning pga försenade marknadsintroduktioner hos stora kunder samt ett mycket starkt första kvartal 2015. Vi räknar med att återigen visa tillväxt i det andra kvartalet och framåt.

Rörelsemarginalen stiger till 8,5 procent vilket är ett bra steg i rätt riktning efter vårt svaga fjärde kvartal även om vi har en bit kvar till vår målsättning. Vi jobbar kontinuerligt med ett antal marginalstärkande åtgärder. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,5 mkr, vilket är en ökning med 69 procent.

Sammantaget kan konstateras att trenden i verksamheten är positiv och att vi inom hela koncernen nu fortsätter arbeta med ytterligare effektiviseringar och produktutveckling, samtidigt som intensiteten i försäljnings- och marknadsföringsarbetet ökar."

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2016 kl 13.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/