Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september, 2017

15:00 / 24 October 2017 Elos Medtech Press release

Tillväxt inom flera marknadssegment i tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för verksamhetsårets första nio månader ökade och uppgick till 429,0 mkr (418,7), vilket motsvarar en tillväxt på 2,5%.

  • Rörelseresultatet uppgick till 36,1 mkr (39,7).

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 20,7 mkr (32,1). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på

-8,4 mkr (1,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 15,1 mkr (23,5), vilket motsvarar 2:50 kr (3:88) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 42,9 mkr (73,3), och uppgick efter investeringar till 25,2 mkr (53,7). 

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 15.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/