Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech- Kallelse extra bolagsstämma

09:00 / 21 November 2017 Elos Medtech Press release

Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2017
kl. 11.00 i Lyckholms disponentvilla, Nellickevägen 22 i Göteborg. Registreringen börjar kl. 10.30 och avbryts när stämman öppnas. 

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 december 2017, dels senast den 11 december 2017 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligen under adress Elos Medtech AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till elosmedtech@fredersen.se.Vid anmälan ska anges, namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. De uppgifter aktieägare lämnar kommer enbart att användas i samband med den extra bolagsstämman och därmed erforderlig registrering och bearbetning av röstlängd.  

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 9 december 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 11 december 2017. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.elosmedtech.com/wp-content/uploads/2014/08/Fullmaktsformular.pdf, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning  

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. sbemyndigande
8. Avslutning

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 7)

Styrelsen föreslår stämman besluta om emissionsbemyndigande enligt följande.

Stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet vara begränsat till 20 procent av vid var tid utestående aktier. Vid beslut om emission med företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission med stöd av bemyndigandet ska enbart ske i syfte att möjliggöra investeringar. 

Stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten. 

Övrig information

Beslut enligt punkt 7 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 6 051 000 varav aktier i serie A 1 099 740 och aktier i serie B 4 951 260. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 594 866. Elos Medtech AB innehar inga egna aktier.

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Göteborg i november 2017

Elos Medtech AB (publ)

St

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2017 kl 09.00 (CET).

För ytterligare information se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/