Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech planerar en företrädesemission för att expandera

12:05 / 15 December 2017 Elos Medtech Press release

Elos Medtechs extra bolagsstämma har idag beslutat att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission. Styrelsen kommer att utnyttja bemyndigandet endast för beslut om en företrädesemission i storleksordningen 100 miljoner kronor. Teckningsperioden väntas infalla under första kvartalet 2018.

Styrelsen för Elos Medtech AB har för avsikt att utnyttja det emissionsbemyndigande som en extra bolagsstämma beslutade om idag genom att endast besluta om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Samtliga aktieägare kommer att få samma rätt att teckna nya aktier, oavsett om de aktier man innehar är A- eller B-aktier.

Emissionen väntas vid full teckning tillföra bolaget i storleksordningen 100 miljoner kronor. Emissionslikviden avses användas främst för investeringar inom bolagets marknader Dental Implant Systems och Orthopaedics. Bolagets strategiska arbete har varit framgångsrikt och efterfrågan har vuxit sig allt starkare under året inom de båda huvudsegmenten. Detta har gett flera nya viktiga affärer och affärsmöjligheter. Bolaget vill därför expandera verksamheten genom att satsa mer offensivt för att utveckla möjligheterna i en snabbare takt. Investeringarna görs i kombination med bankfinansiering och kommer att öka produktions-kapaciteten vilket leder till att bolaget kan växa i takt med kunders ökade efterfrågan. Intäktsökningar kommer att ses med början i andra halvåret 2018.

De aktieägare som under sekretess fört diskussioner med styrelsen, motsvarande cirka 55% av aktiekapitalet i bolaget, har meddelat att de har för avsikt att teckna minst sin andel i emissionen.

Företrädesemissionen kommer att slutföras under det första kvartalet 2018. Närmare uppgifter om avstämningsdag, teckningstid, teckningskurs och antal emitterade aktier kommer att offentliggöras så snart styrelsen fattat beslut om det. Inför emissionen kommer ett prospekt att tas fram och registreras hos Finansinspektionen. Prospektet kommer att offentliggöras innan teckningstiden inleds.

Göteborg, 2017-12-15

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, telefon 070 212 18 89 e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande, 070 833 77 82 e-post: yvonne.martensson@elosmedtech.com

För ytterligare information om Elos Medtech se www.elosmedtech.com Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 12.05 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/