Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtechs extra bolagsstämma beslutade om emissionsbemyndigande

12:00 / 15 December 2017 Elos Medtech Press release

Elos Medtech AB:s extra bolagsstämma idag, den 15 december 2017, gav styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission. Styrelsen åtog sig att endast använda bemyndigandet för företrädesemissioner.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet vara begränsat till 20 procent av vid var tid utestående aktier. Vid beslut om emission med företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission med stöd av bemyndigandet ska enbart ske i syfte att möjliggöra investeringar.

Flera aktieägare hade uttryckt önskemål om att bemyndigandet skulle begränsas till att avse företrädesemissioner. Stämman informerades om att det inte var lagligen möjligt att ändra i ett framlagt förslag men styrelsen åtog sig att, i den mån det blir aktuellt, endast utnyttja bemyndigandet för beslut om företrädesemission.

Göteborg, 2017-12-15

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, telefon 070 212 18 89 e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande, 070 833 77 82 e-post: yvonne.martensson@elosmedtech.com (yvonne.mårtensson@elosmedtech.com)

För ytterligare information om Elos Medtech se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 12:00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/