Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Rättelse-Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

09:15 / 24 February 2017 Elos Medtech Press release

Korrigering av texten gällande utdelning per aktie på sid 8. Texten ändrad från 1.50 kr per aktie till 1.30 kr per aktie.

10 % tillväxt och förbättrat resultat
  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 552,0 mkr (503,7), vilket justerat för valutakursförändringar motsvarar en ökning med 10,1 %, varav den organiska tillväxten är 0,3 %.  

  • Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 42,7 mkr (30,5).  

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 37,9 mkr (22,5). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 5,4 mkr (-0,4).  

  • Resultat efter skatt uppgick till 26,4 mkr (16,1), vilket motsvarar 4:37 kr (2:66) per aktie. 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 98,3 mkr (61,6). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 68,9 mkr (-144,9). 

  • Utdelning föreslås av styrelsen att lämnas med 1:30 kr per aktie. 

VD Jan Wahlström kommenterar

"För verksamhetsåret 2016 kan vi redovisa en stark utveckling inom Dental Implant Systems och Diagnostics. Medical Devices nådde upp till i stort sett samma nivå som föregående år medan Trauma & Spine redovisar en högre omsättning för helåret, trots ett svagare andra halvår.

Marknadssegmentet Dental Implant Systems uppvisar en omsättningsökning för helåret med 11,2 procent, till 170,9 mkr. Efter en försiktig start avslutades året starkt. Förbättringen beror till stor del på ett allt tätare samarbete med större kunder (Key Accounts). Vi har samtidigt ökat kapaciteten i tillverkningen som en följd av automatisering i maskinparken. Tillväxten för egna produkter uppgick till 9,2 procent vilket dock var sämre än förväntat, till största del beroende på att det tagit längre tid än väntat för att öka volymerna i distributörsledet. 

För helåret 2016 redovisar Trauma & Spine en ökning av omsättningen med 15,4 procent, till 182,1 mkr. Största delen av ökningen är relaterad till verksamheten i Onyx Medical som nu ingår i helåret 2016, jämfört med drygt åtta månader för 2015. En kontraktskund till Onyx flyttade under Q3 en produkt till egen tillverkning, vilket ledde till minskad försäljning i de två sista kvartalen. Ett intensivt arbete har förts under andra halvåret för att ersätta den frigjorda kapaciteten och successivt har produktionen tillförts nya uppdrag. En tydlig trend under verksamhetsårets senare del var att flera kunder temporärt drog ned på inköpsvolymerna, i syfte att minska lagernivåerna inför årsskiftet. Marknadstrenden inom Trauma & Spine är dock fortsatt stark och ambitionen under 2017 års andra hälft är att återigen nå ett maximalt kapacitetsutnyttjande. Vi har under senare delen av året börjat se positiva synergier mellan Onyx och vår övriga verksamhet i arbetet med att både få nya kontraktskunder och fler produkter från befintliga kunder.

För marknadssegmentet Medical Devices redovisas en i stort sett oförändrad omsättning för helåret, 169,3 (168,7) mkr. Vi känner nu av en ökad efterfrågan från våra kunder, vilket vi räknar med leder till nya uppdrag från mitten av året. Under Q4 inleddes därför nyrekryteringar av personal.

Diagnostics fortsatta framgångar är mycket glädjande. Investeringarna i utbyggnaden av kapaciteten inom Elos Medtech Microplast har slagit väl ut. Ökningen i försäljningen för Diagnostics var 25,8 procent, och upgick till 29,7 mkr. I en vanligtvis säsongsbetonad marknad med lägre aktivitet under årets sista kvartal gick Diagnostics åt motsatt håll och ökade omsättningen under Q4 med 59,2 procent.

Den globala marknaden för medicintekniska produkter utvecklades positivt under 2016 och vi ser en fortsatt god tillväxt inom flera av våra segment.

Investeringarna under verksamhetsåret uppgick till 34,6 mkr, varav 10,2 mkr under Q4. Investeringarna var tydligt inriktade på tillväxt, mot ökad produktionskapacitet och med speciell inriktning på automatisering i maskinparken.

2016 var ett år med många förändringar för Elos Medtech. Vi har satt upp ett nytt säljteam inom den dentala verksamheten för Digital Dentistry, flyttat vårt huvudkontor till Göteborg och förvärvet av Onyx är nu integrerat i koncernen. För mig som VD och koncernchef har det varit ett spännande första halvår inom Elos Medtech och jag ser fram emot 2017 med tillförsikt."

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/