Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB (publ) - Årsstämma 2017

08:00 / 27 April 2017 Elos Medtech Press release

Årsstämman beslutade bl. a om

- Utdelning med SEK 1:30 per aktie för 2016

Elos Medtechs årsstämma 2017

Elos Medtech AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2017 i Göteborg.

Utdelning

Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2016 ska lämnas 1 krona och 30 öre per aktie, totalt 7 866 300 kronor.

Avstämningsdag för utdelning avseende stamaktier är den 28 april 2017 och utbetalning av utdelningen sker tidigast den 4 maj 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen och revisor

Agneta Bengtsson Runmarker, Anders Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Thomas Öster omvaldes till styrelseledamöter och Jon Risfelt nyvaldes till styrelseledamot. Stig-Arne Blom hade före stämman meddelat att han inte stod till förfogande för omval. Yvonne Mårtensson nyvaldes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Bror Frid kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för arbete i revisionskommittén ska utgå med 60 000 kronor, vilket ska fördelas enligt styrelsens beslut. Vidare beslutades att styrelsens ledamöter ska kunna fakturera arvode från eget bolag i den mån Skatteverkets förutsättningar för sådan fakturering är uppfyllda och det är kostnadsneutralt för bolaget. I sådant fall ska arvodet justeras med sociala avgifter enligt lag.

Stämman beslutade vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode. För detta ändamål beslutade stämman en ram om 100 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Beslut fattades även om att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i serie B. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälen vara att kunna genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagets säte till Göteborgs kommun. Därutöver beslutades vissa redaktionella ändringar i § 13 i bolagsordningen.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.comChristian Bergaust, CFO, 070 293 50 40, christian.bergaust@elosmedtech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 08:00.

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Infomationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl 08:00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtec, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/