Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech delårsrapport 1 jan- 31 mar 2017

14:02 / 26 April 2017 Elos Medtech Press release

Den globala marknaden för medicinteknik växer inom flera av våra affärsområden och vi ser goda tillväxtmöjligheter.

  

  • Nettoomsättningen uppgick till 140,9 mkr (140,4), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 0,4%.

  • Rörelseresultatet uppgick till 13,3 mkr (12,0).

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 9,6 mkr (6,8). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -1,4 mkr (-1,7).

  • Resultat efter skatt uppgick till 7,2 mkr (4,9), vilket motsvarar 1:19 kr (0:80) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,9 mkr (20,5) och uppgick efter investeringar till 6,6 mkr (7,0).

VD Jan Wahlström kommenterar;

Målet med föregående års för- ändringsarbete var att stärka Elos Medtechs position på marknaden. Redan i första kvartalet kan vi konstatera att översynen av verksamheten, där vi arbetat med att förbättra våra interna processer, fått genomslag. Den starka resul- tatutveckling 2016 har fortsatt och rörelseresultatet ökade med 11 % till 13,3 MSEK.

Försäljningen under det första kvartalet 2017 var starkare än både tredje och fjärde kvartalet 2016 och ligger i linje med första kvartalet 2016, 140,9 MSEK (140,4). För rullande 12 månader uppgår försäljning till 553 MSEK.

Översynen har inneburit att vi förändrar rapporteringen av säljsiffror till följande marknader: Dental Implant Systems, Orthopedics (ersätter Trauma & Spine), Diagnostics, Hearing Device & Vibration och Other Medical Areas. Denna indelning beskriver bättre vilka kunder vi arbetar med.

Den starka utvecklingen inom Dental Implant Systems har fortsatt. Här har vi nu tillväxt i fyra kvartal i rad. Försäljningen i kvartalet uppgick till 51,5 MSEK (36,2), en ökning med inte mindre än 42 %. För rullande 12 månader ligger tillväxten nu på 26%. Tillväxten kommer i huvudsak från våra stora nyckelkunder samtidigt som flera av våra mindre kunder har visat en bra utveckling. Glädjande är att våra egna produkter växte bra i första kvartalet med 37%. Egna produkter är i huvudsak egenutvecklade lösningar som vi säljer till våra nyckelkunder men också vårt nyligen lanserade sortiment Elos Accurate.

Inom Orthopedics har fokus under kvartalet legat på införsäljning av nya projekt. Det gäller både vår nya amerikanska verksamhet och samarbete mellan flera enheter som Timmersdala och Tianjin. Försäljningen i det första kvartalet var svag, 39,0 MSEK (50,8). Nedgången i kvartalet jämfört med föregående år förklaras i stort av en tidigare tappad order från en kontraktskund. Men vi ser fortsatt positivt på utvecklingen vad det gäller det andra halvåret 2017.

Inom Diagnostics har vi sett en nedgång i kvartalet till 6,4 MSEK (8,2). Förklaringen ligger framförallt i en hög försäljning i slutet av 2016, vilket också avspeglades i det sista kvartalets starka siffror. Investeringstakten i vår produktion i Skara är fortsatt hög. Efterfrågan inom diagnostikområdet växer och vi ser en positiv utveckling för den nya fabriken. Under första kvartalet har vi utvecklat gemensamma projekt mellan

Microplast och andra enheter inom Elos Medtech där kunder efterfrågar kombinationsprodukter av både plast och metall. I produkter för komplexa medicintekniska applikationer finns det ofta behov av lösningar som innehåller både plast- och metalldetaljer. Vi är övertygade om att det kan hända mycket under den närmaste tiden, både inom Orthopedics och Other Medical Areas.

Hearing Device & Vibration har inlett året något sämre än föregående år med en försäljning på 18,4 MSEK (21,8). Redan under andra halvåret 2016 kunde vi se nedgång, som nu stabiliserats på en lägre nivå. Vi är nu fokuserade på att arbeta med våra kunder för att utveckla nya lösningar av deras pro- dukter och återgå till mer normala lagernivåer för att åter se tillväxt.

Slutligen inom Other Medical Systems, där merparten av vår försäljning återfinns i Kina, ökade försäljningen med 9 % till 25,4 MSEK (23,3). Genom en rad förändringar har vi nu en stabilitet i verksamheten och nya kundrelationer gör att vi ser positivt på den framtida utvecklingen.

Investeringarna under första kvartalet uppgick till 5,3 MSEK (13,3). Under 2016 genomförde vi stora investeringar i slutet av året, bland annat för ökad kapacitet i Microplast och förbättringar i Pinol. Investeringsbehoven för året ligger i linje med 2016 och är i huvudsak inriktade mot att öka kapaciteten genom ny produktionsutrustning, minskad miljöpåverkan och lägre driftskostnader med hjälp av modernisering av exempelvis kylutrustning.

Som jag tidigare betonat är en av våra konkurrensfördelar vår globala produktion. Genom samarbeten inom koncernen kan vi säkerställa såväl kvalitet och utveckling. Därför har vi fokuserat på att identifiera och utveckla synergier mellan våra enheter, speciellt där vi har flera gemensamma produkter och projekt. Här har vi nu ett antal produkter som är på väg in i produktion. Vi arbetar också på att stärka flexibiliteten i vårt erbjudande för att snabbare kunna anpassa oss efter våra kunders behov genom att kombinera exempelvis vår spetskompetens inom plast och metall bearbetning.

Vår interna förändringsresa har gett resultat. Vi ser tydliga framsteg inom olika områden som att vi fått in fler nya produkter inom både ortopedi och diagnostik. Vi har flera utvecklingsprojekt med kunder för framtida produkter.

Dessutom arbetar vi nu än mer fokuserat på att tydliggöra hela koncernens erbjudande och den nya kundindelning är en del i denna process. Det är en viktig formel för att skapa resultat framöver.

Jan Wahlström

VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl 14.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/