Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

08:00 / 25 August 2017 Elos Medtech Press release

God försäljningstillväxt inom Dental Implant Systems och ökade marknadsinvesteringar

  • Nettoomsättningen för första halvåret ökade och uppgick till 296,5 mkr (292,0), vilket motsvarar en tillväxt på 1,5%. 

  • Rörelseresultatet uppgick till 26,8 mkr (28,0).

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 15,5 mkr (21,3). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -6,7 mkr (-0,2).

  • Resultat efter skatt uppgick till 12,1 mkr (15,1), vilket motsvarar 2:00 kr (2:49) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 32,5 mkr (44,6), och uppgick efter investeringar till 20,3 mkr (23,2).

VD Jan Wahlström kommenterar

Vi har under året haft ett tydligt strategiskt fokus på försäljning och tillväxt.

Därför är det glädjande att se att vår strategi börjar ge effekt, framför allt inom Dental Implant Systems, men även inom Diagnostics och Other Medical Areas. Omsättningen för första halvåret uppgår till 296,5 (292,0). Det ger en tillväxt på 2,6 procent i andra kvartalet. Valutajusterat var tillväxten -0,1%.

Ambitionen att bygga såväl bolag som varumärke är en del i vår strategi för att skapa fler affärsmöjligheter för alla våra marknadssegment. Vårt interna förbättringsarbete, riktat mot att stärka synergier och effektivitet drar i kombination med större marknadsinvesteringar ner resultatet något, 26,8 mkr mot tidigare 28,0 mkr. Men vi är övertygade om att dessa satsningar är nödvändiga och kommer att ge effekt på sikt.

Till följd av valutakursnedgången i USD under första halvåret 2017 har resultat efter finansnetto påverkats negativt av valutakursförluster med -6,7 mkr, varav -5,3 mkr är orealiserade värdeförändringar.

Under det andra kvartalet har vi haft en fortsatt stark utveckling inom Dental Implant Systems. Vi har en stark position som leverantör och fortsätter att vinna affärer i hård konkurrens med andra aktörer. Försäljningen mot såväl nyckelkunder som mindre kunder ökar och uppgår till 54,0 mkr (49,9). Även våra egna produkter utvecklas väl. De uppgår nu till 9,6 procent (9,2) av vår nettoförsäljning. Vår satsning inom
digital tandvård/digital dentistry har fått ett bra mottagande även om försäljningstillväxten går något långsammare än vi förväntat oss. Intresset växer dock och vi utbildar våra kunder för att underlätta användande av våra unika lösningar. Med två nya distributörer i Storbritannien hoppas vi kunna öka tempot ytterligare.

Inom Orthopedics ser vi att försäljningen nu återhämtat sig. Vi ser positivt på ortopedimarknaden som uppskattas växa snabbare inom outsourcing än marknaden i stort. Samtidigt ser vi även en större efterfrågan på nya teknologier, inte minst inom robotkirurgi,  vilket även gynnar vår verksamhet. Vi har nu en starkare marknadsposition genom vår integration av Onyx i Elos Medtech. Detta ger synergier och gemensamma marknadsaktiviteter har resulterat i nya kundprojekt. I vår amerikanska verksamhet har vi under första halvåret tagit in fler nya projekt än vid något tidigare tillfälle. På sikt förväntar vi oss att de kommer att ersätta en tidigare tappad order från kontraktskund.

Inom Diagnostics har försäljningen åter ökat. Vi bedömer att denna marknad har stora tillväxtmöjligheter och har därför genomfört fortsatta investeringar i plastproduktionen i Skara för att ta höjd för framtida kapacitetsbehov.

Efter ett turbulent år hos flera av våra större kunder inom Hearing Device & Vibrations har försäljningsnedgången avstannat och stabiliserats på en lägre nivå. Fokus ligger nu på att stärka vårt key account arbete hos existerande kunder.

Inom Other Medical Areas fortsatte försäljningen att öka med 19 procent, från 21,5 mkr till 25,6 mkr. Ökningen är ett resultat av att vi växer snabbt hos fler nya kunder men framförallt för att försäljningen i Kina växer starkt. Vår verksamhet i Kina ökade med 18 procent och vi ser att det tidigare försäljningstappet nu ligger bakom oss.

Vi har under det första halvåret fortsatt vårt strategiska och systematiska arbete med fokus på att tydliggöra hela koncernens erbjudande. Samtidigt är det viktigt att vi kan möta en ökande efterfrågan och vi har därför initierat ett projekt, Elos Medtech Operational Excellence (EMOPEX). Syftet med EMOPEX, som beräknas vara avslutat under 2018, är att effektivisera och säkerställa en förbättrad kapacitet i hela koncernen för att möta efterfrågan från den globala medicinteknikbranschen.

Jan Wahlström

VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/