Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 september, 2018

08:00 / 25 October 2018 Elos Medtech Press release

Uppnår strategiskt mål om tvåsiffrig tillväxt

Juli - september 2018
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade och uppgick till 154,1 MSEK (132,5), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 16,3%. Efter valutajusteringar var tillväxten 8,9%.

  • Rörelseresultatet uppgick till 11,8 MSEK (9,3). Rörelsemarginalen i tredje kvartalet 2018 var 7,7% jämfört med 7,0% under motsvarande period föregående år.

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 7,7 MSEK (5,2). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -0,9 MSEK (-1,7).

  • Resultat efter skatt uppgick till 6,4 MSEK (3,0), vilket motsvarar 0:79 kr (0:50) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 18,4 MSEK (10,4), och uppgick efter investeringar till -7,6 MSEK (4,9).

Händelser under kvartalet
  • Under kvartalet implementerade vi vår globala strate­giska plan inom affärsområdet Dental Implant Systems. Denna omorganisation och effektivisering leder till en årlig besparing om 6 MSEK.

VD Jan Wahlström kommenterar

Under det tredje kvartalet 2018 fortsätter vi leverera tillväxt enligt våra strategiska mål. Vi kan glädjande konstatera att samt­liga affärsområden utvecklas positivt. Tillväxten i kvartalet uppgår till 16 procent och är det sjunde tillväxtkvartalet i rad. Affärsområdena Orthopedics och Dental Implant Systems är motorerna i vår tillväxt. Den ackumulerade omsättningen efter nio månader är 11 procent högre än i fjol. Vi är stolta över att ha nått vårt strategiska tillväxtmål och vi intensifierar vårt arbete att nå övriga strategiska mål.

Under 2018 har vi ytterligare befäst vår position som nyckelpart­ner på den globala marknaden för medicinteknik. Vi ser en trend att kapacitet och leveranssäkerhet är viktigast vid val av partner. Denna trend gynnar Elos Medtech som står för kvalitet, kompe­tens och innovation. Vi märker ett ökat inflöde av förfrågningar och vi ser också ett ökat intresse från våra globala kunder att lägga projekt på fler än en av våra enheter. Det är en tydlig bekräftelse på värdet av vårt globala erbjudande. Samtidigt fortsätter konsolideringen, inte minst inom ortopediområdet där vi sett fler förvärv bland våra kunder den senaste tiden. Internt ser vi fler förbättringsmöjligheter framöver framförallt genom en ökad specialisering inom våra strategiska fokusområden.

Inom Dental Implant Systems växer vi med 9 procent under tredje kvartalet och ligger på 5 procent tillväxt för årets tre första kvartal. Detta är något lägre än våra ambitioner men i linje med hur hela dentala implantatmarknaden utvecklas. Under kvartalet implementerade vi vår globala strategiska plan vilken omfattar flera av våra enheter. Denna strategiförändring innebär tydligare fokus, omorganisation och en effektivisering som leder till en årlig besparing om 6 MSEK.

Orthopedics har haft en mycket positiv utveckling under kvarta­let och tillväxten uppgår till 25 procent. För året ligger den acku­mulerade tillväxten på 16 procent och vi har idag inte kapacitet att tacka ja till alla förfrågningar. Vi har nu påbörjat utbyggnaden av produktionen i Memphis för att hantera den ökade efterfrå­gan från de amerikanska kunderna inom trauma- och robotkiru­rgi. Vår globala Business Director för Orthopedics, Jodie Gilmore, blev i oktober invald som Advisory Council Member i Herff College of Engineering vid University of Memphis, vilket ger en tydlig signal om vår position inom ortopedisegmentet på den vik­tigaste marknaden USA.

Inom Diagnostics har vi fått ett försäljningslyft i kvartalet med en fortsatt mycket god lönsamhet för hela affärsområdet. Omsättningen under årets första nio månader har ökat med 17 procent jämfört med föregående år.

Under 2017 såg vi en försiktig återhämtning inom Hearing Device & Vibration och förutsåg en starkare tillväxt 2018. Försäljningstillväxten för de tre kvartalen uppgår till 23 procent. Vi förväntar oss att tillväxten inom Hearing Device & Vibration planar ut framöver då vi fokuserar på att höja servicenivån till våra befint­liga kunder.

Till skillnad från övriga affärsområden kännetecknas marknaden för Other Medical Areas av stor prispress. Trots en positiv utveckling är den något lägre jämfört med övriga affärsområden.

Kvartalet visar på förbättrad lönsamhet. Resultatet uppgår till 11,8 MSEK och rörelsemarginalen till 7,7 procent. Med undantag av en enhet levererar alla bättre resultat än plan. Vi genomför en rad förbättringsåtgärder som vi till en mindre del ser effekten av i kvartal tre men som vi räknar med kommer att ge full effekt på resultatet under 2019.

Sett till det tredje kvartalet har vi fortsatt att leverera i enlighet med vår plan för tillväxt och expansion. Vi fortsätter vår resa mot specialisering och målet är att alla affärsområden ska öka graden av specialisering och erbjuda produkter som är "best-in-class". Vårt långsiktiga och ihärdiga förbättringsarbete fortsätter. Vi eft­ersträvar förbättrad effektivitet och därmed högre lönsamhet.

För ytterligare information kontakta: 

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com      
Christian Bergaust, CFO, 070-293 50 40, e-post: christian.bergaust@elosmedtech.com 

  

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 08.00 (CET). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/