Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech - Bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december, 2017

14:15 / 19 February 2018 Elos Medtech Press release

Ökad försäljning inom flera marknadssegment

  

Januari-December
  • Nettoomsättningen för verksamhetsåret ökade och uppgick till 577,9 mkr (552,0), vilket motsvarar en tillväxt på 4,3% efter valulatjusteringar

  • Rörelseresultatet uppgick till 42,7 mkr (42,7). 

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 26,4 mkr (37,9). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser med -7,2 mkr (5,4). 

  • Resultat efter skatt uppgick till 22,6 mkr (26,4), vilket motsvarar 3:74 kr (4:37) per aktie. 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 62,1 mkr (98,3), och uppgick efter investeringar till 24,5 mkr (68,9). 

      Händelser efter verksamhetsårets utgång 
  • Styrelsen kommer den 19 februari 2018, med stöd av bemyndigande, att fatta beslut om en företrädesemission om 104,9 mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att disponeras för investeringar i utökad produktionskapacitet. 

  • Styrelsen föreslår, givet nyemission, ingen utdelning för verksamhetsåret 2017. 

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 14.15 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/