Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech offentliggör företrädesemission om 104,9 MSEK för genomförande av investeringar i produktionskapacitet

14:30 / 19 February 2018 Elos Medtech Press release

Styrelsen i Elos Medtech AB (publ) ("Elos Medtech" eller "Bolaget") fattade den 19 februari 2018 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 december beslut om en företrädesemission om 104,9 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Tre (3) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till emissionskursen 52,00 SEK. Emissionslikviden kommer att disponeras för investeringar i utökad produktionskapacitet inom Bolagets huvudsegment Dental Implant Systems och Orthopedics.

Sammanfattning

 • Den som på avstämningsdagen den 28 februari 2018 är registrerad som aktieägare i Elos Medtech har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, varvid tre (3) befintliga A- eller B-aktier berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie
 • Teckningskursen är 52,00 SEK per aktie
 • Teckning sker under perioden 5-19 mars 2018
 • Handel med teckningsrätter sker under perioden 5-15 mars 2018
 • Ett antal större ägare i Elos Medtech, som tillsammans innehar A- och B-aktier motsvarande 63,5 procent av aktier och 86,1 procent av röster i Bolaget, har meddelat att de har för avsikt att utnyttja sin teckningsrätt i Företrädesemissionen och därmed teckna nya aktier motsvarande deras respektive ägarandel i Bolaget
 • Företrädesemissionen avses, i kombination med bankfinansiering, täcka Bolagets kapitalbehov för investeringar i utökad produktionskapacitet inom Bolagets huvudsegment Dental Implant Systems och Orthopedics

Bakgrund och motiv

Elos Medtech är en utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter med huvudsakligt fokus på dentala och ortopediska implantat samt instrument. Elos Medtech arbetar löpande med att stärka Bolagets position på den globala marknaden som kontraktstillverkare inom medicinteknik. Under de senaste åren har Bolaget genomfört väsentliga investeringar avseende utökad produktionskapacitet, automatisering och kompetens i Sverige, Danmark, Kina och USA. Elos Medtech har under senare år intensifierat Bolagets marknads- och säljaktiviteter och ser möjligheter till en betydande expansion. Egen och inarbetad produktionskapacitet är en avgörande faktor för utökade produktionsåtaganden och tillförsel av nya kunder.

Styrelsen beslutade som ett led i Bolagets fortsatta finansiering den 19 februari att genomföra Företrädesemissionen inom ramen för bemyndigande beslutat vid extra bolagsstämma den 15 december 2017. Företrädesemissionen genomförs för finansiering, eget kapital i kombination med bankfinansiering, av investeringar i utökad produktionskapacitet inom Bolagets huvudsegment Dental Implant Systems och Orthopedics. Bankfinansiering förutsätter tillskott av eget kapital genom genomförandet av Företrädesemissionen. Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, med beaktande av planerade expansionsinvesteringar, inte är tillräckligt för det aktuella behovet under den kommande tolvmånadersperioden.

Företrädesemissionen beräknas inbringa 104,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,5 MSEK. Nettolikviden om 100,4 MSEK avses disponeras för investeringar i utökad produktionskapacitet.

Företrädesemissionen Elos Medtechs extra bolagsstämma den 15 december 2017 bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, bland annat, med aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier mot kontant betalning. Vid beslut om emission med företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ges ut inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier. Emission med stöd av bemyndigandet ska enbart ske i syfte att möjliggöra investeringar.

Styrelsen åtog sig vid den extra bolagsstämman, som meddelades i särskild pressrelease den 15 december 2017, att endast använda bemyndigandet för företrädesemissioner och beslutade den 19 februari 2018 att genomföra en företrädesemission av B-aktier, till innehavare av Bolagets A- och B-aktier om cirka 104,9 MSEK före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 28 februari 2018 är registrerad som aktieägare i Elos Medtech har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, varvid tre (3) befintliga A- eller B-aktier berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningskursen uppgår till 52,00 SEK per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 15,8 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för den noterade B-aktien i Elos Medtech den 16 februari 2018. Teckning sker under perioden 5-19 mars 2018.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp till dem som tecknat sig utan företrädesrätt. Sålunda tecknade aktier ska i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och - vid överteckning - i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och i andra och sista hand tilldelas dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och - vid överteckning - i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs innan teckningsperiodens början.

Avsiktsförklaringar

Ett antal större ägare av såväl A- som B-aktier i Elos Medtech har meddelat att de har för avsikt att utnyttja sin teckningsrätt i Företrädesemissionen och därmed teckna nya aktier motsvarande deras respektive ägarandel i Bolaget, vilket innebär att emissionen omfattas av avsiktsförklaringar att teckna cirka 63,5 procent av Företrädesemissionen.

Berörda ägare har även meddelat sin avsikt att, till och med den dag då nyemissionen slutligt registreras vi Bolagsverket, inte minska sina innehav i Bolaget utan skriftligt medgivande från Bolaget.

Ovan nämnda avsiktsförklaringar är inte bindande och är följaktligen inte heller säkerställda med bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Det finns en risk att en eller flera berörda parter helt eller delvis inte kommer att teckna aktier i enligt med sin meddelade avsikt.

Närmare information om de parter som meddelat sin avsikt att teckna aktier kommer att framgå i det prospekt som offentliggörs innan teckningsperiodens början.

Indikativ tidplan

 • 26 februari 2018                       Sista handelsdag för Elos Medtechs aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 28 februari 2018                       Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
 • 5-19 mars 2018                        Teckningsperiod5-15 mars 2018                        Handel med teckningsrätter
 • 5 mars 2018 -                           Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA) fram till handelsstart av omvandlade B-aktier
 • 22 mars 2018                            Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
 • Vecka 17                                   Omvandling BTA till B-aktier

Aktiestruktur och aktiekapital

Aktiekapitalet ökas genom Företrädesemissionen med högst 12 606 250,00 SEK från 37 818 750,00 SEK till högst 50 425 000,00 SEK. Antal aktier i Bolaget kommer vid full teckning att öka med högst 2 017 000 B-aktier från 4 951 260 till högst 6 968 260 B-aktier.

Antalet A-aktier förblir oförändrat 1 099 740. Ingen begäran har mottagits av styrelsen om omvandling av A-aktier till B-aktier.

Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer Elos Medtech att tillföras högst 104,9 MSEK före emissionskostnader.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst 25 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja tilldelade teckningsrätter i marknaden. Med utspädning avses den andel som de nyemitterade aktier i Företrädesemissionen utgör av totalt antal aktier i Bolaget efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Prospekt

Ett svenskt prospekt och anmälningssedel samt en folder kommer att finnas tillgängliga innan teckningsperiodens början på Elos Medtechs hemsida, www.elosmedtech.com och Erik Penser Banks hemsida för pågående erbjudanden www.penser.com/Elos Medtech.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Elos Medtech i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bank AB. Legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB och Hamilton Advokatbyrå KB.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, telefon +46 702 12 18 89

e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande, +46 708 33 77 82

e-post: yvonne.martensson@elosmedtech.com

Om Elos Medtech

Elos Medtech tillverkar och levererar medicintekniska produkter och komponenter till internationella medicinteknikföretag. Genom ett globalt erbjudande, bestående av en värdeskapande helhetslösning som omfattar en obruten kedja från utveckling och design till konstruktion, tester och förserier, fullskalig produktion, behandling i renrum, förpackning och logistik möter Elos Medtech kundernas krav för medicintekniska produkter. Elos Medtech är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Denna information är sådan information som Elos Medtech (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VDs försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 14.30.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Elos Medtech AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Elos Medtech kommer endast att ske genom det prospekt som Elos Medtech kommer att offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Elos Medtech och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/