Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtechs företrädesemission registrerad - omvandling av BTA till aktier

13:00 / 13 April 2018 Elos Medtech Press release

Elos Medtech AB (publ) ("Elos Medtech" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av B-aktier som avslutades den 19 mars 2018. Emissionen övertecknades med 58,3 procent och tillförde Bolaget 104,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 18 april 2018. BTA omvandlas sedan till B-aktier vilka beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 24 april 2018. Bolagets BTA och B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Bolaget kommer efter omvandling av 2 017 000 BTA att ha 6 968 260 utelöpande B-aktier. Antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 1 099 740. Efter omvandling av BTA till B-aktier kommer totalt antal aktier i Elos Medtech därmed uppgå till 8 068 000.

ISIN-kod för B-aktie i Elos Medtech, kortnamn ELOS B: SE0000120776

ISIN-kod för BTA B i Elos Medtech, kortnamn ELOS BTA B: SE0010947093

Om Elos Medtech

Elos Medtech tillverkar och levererar medicintekniska produkter och komponenter till internationella medicinteknikföretag. Genom ett globalt erbjudande, bestående av en värdeskapande helhetslösning som omfattar en obruten kedja från utveckling och design till konstruktion, tester och förserier, fullskalig produktion, behandling i renrum, förpackning och logistik möter Elos Medtech kundernas krav för medicintekniska produkter. Elos Medtech är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Göteborg, 13 april 2018

Elos Medtech AB (publ)

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com  
Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande, 070-833 77 82, e-post: yvonne.martensson@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/