Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Förändring av antal aktier och röster i Elos Medtech AB (publ)

08:30 / 30 April 2018 Elos Medtech Press release

Elos Medtech AB (publ) ("Bolaget" eller "Elos Medtech") har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Den nyligen genomförda Företrädesemissionen har medfört en förändring av antalet B-aktier och röster i Bolaget.

Genom Företrädesemissionen har antalet B-aktier ökat med 2 017 000, motsvarande 201 700 röster. Antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 1 099 740. Per den 30 april 2018 uppgår därmed det totala antalet aktier i Bolaget till 8 068 000, fördelat på 6 968 260 B-aktier och 1 099 740 A-aktier. Det totala antalet röster i Elos Medtech uppgår per den 30 april 2018 till 1 796 566.

Elos Medtech är en ledande utvecklings- och produktionspartner för medicintekniska produkter och komponenter i världen, t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 30 april 2018

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com  
Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande, 070-833 77 82, e-post: yvonne.martensson@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 08:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/