Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 juni, 2018

13:00 / 19 July 2018 Elos Medtech Press release

Efterfrågan stiger - bygger ut i USA

April - juni 2018
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade och uppgick till 166,0 MSEK (155,6), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 6,7%. Efter valutajusteringar var tillväxten 5,8%.

  • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 MSEK (13,5). Rörelsemarginalen i andra kvartalet 2018 var 3,1% jämfört med 8,7% under motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet har belastats med engångskostnader uppgående till 5,6 MSEK.

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 5,2 MSEK (5,9). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 2,4 MSEK (-5,3).

  • Resultat efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (4,9), vilket motsvarar 0:42 kr (0:81) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 19,6 MSEK (20,6), och uppgick efter investeringar till 2,2 MSEK (13,7).

Händelser under kvartalet
  • Som ett led i vår expansionsstrategi har Elos Medtech Onyx genomfört markköp i Memphis och nybyggnation påbörjas under tredje kvartalet.

  • Den legala process som inletts mot Onyx Medical LLC i US Federal Court i Chicago är avslutad utan att det konstaterats fel, ansvar eller förseelse avseende Onyx Medicals agerande.

VD Jan Wahlström kommenterar

Elos Medtechs strategiska resa mot tillväxt fortsätter i ett högt tempo. Vi har under första halvåret stärkt vår position som nyckelpartner inom utveckling och tillverkning på̊ marknaden för medicinteknik. Elos Medtech är ett varumärke som står för kvalitet, kompetens och innovation. Organisk tillväxt för kvartalet ligger på 6,7 procent, vilket för halvåret ger en tillväxt på 8,5 procent. Omsättningen för halvåret uppgår till 322 MSEK (297) och det innebär att vi nu når över 600 MSEK sett över de senaste rullande tolv månaderna.

Vi fortsätter att fokusera på Orthopedics och Dental Implant Systems och på att ytterligare stärka vårt varumärke. Målet är att samtliga enheter ska vara specialiserade och erbjuda produkter som är "best-in-class". Med fokuserade insatser kan vi utvecklas snabbare och effektivare.

Vår strategi med tydligt segmentsansvar har börjat visa resultat. Inom Dental Implant Systems har vi implementerat en rad förändringar. Målet är ökad specialisering och renodling mot en tydligare nischmarknad inom dentala implantat och protetik samt utveckling av ett större tjänsteutbud inom produktutveckling och design. Under första halvåret har vi en försäljningsutveckling på 4 procent. Vi har en ökad efterfrågan på nya projekt från flera nyckelkunder samtidigt som vi har tappat ett antal produkter, huvudsakligen till kunders egen produktion.

Inom Diagnostics har vi stärkt positionen hos våra befintliga kunder genom flera nya projekt samtidigt som vi expanderar vårt erbjudande globalt. Tillväxten uppgick till 14 procent under första halvåret. Under tredje kvartalet 2017 såg vi en stabilisering av tidigare turbulens inom Hearing Device & Vibration och vi förväntade oss en återhämtning under 2018. Försäljningen har fortsatt sin starka utveckling och tillväxten för halvåret uppgår till 26 procent.

Tillväxten inom Orthopedics uppgår till 11 procent under andra kvartalet. Efterfrågan från kunder inom trauma- och robotkirurgi har ökat och vår amerikanska verksamhet har vuxit med 22 procent under halvåret. Under kvartalet har vi genomfört markköp i Memphis och nybyggnation påbörjas i tredje kvartalet. Utbyggnaden innebär en fördubbling av produktionsytan och vi gör maskininvesteringar för att öka kapaciteten. Vår satsning i Memphis innebär att vi får en skattelättnad om 12 MSEK över en nio-årsperiod. Investeringen för utökad kapacitet kommer uppgå till cirka 100 MSEK under 2018-2019. Den legala process som inletts mot Onyx Medical LLC i US Federal Court i Chicago är avslutad utan att det konstaterats fel, ansvar eller förseelse avseende Onyx Medicals agerande. Rörelseresultatet har belastats med 1,3 MSEK i samband med processen.

För kvartalet uppgår rörelsemarginalen inklusive kostnader av engångskaraktär till 3,1 procent. För första halvåret uppgår rörelsemarginalen till 5,1 procent. Lönsamheten i koncernen är därmed i linje med våra förväntningar, med undantag för en enhet, där vi nu gör en rad förändringar. Genom ökad specialisering, avveckling av projekt som inte passar vårt fokus samt omlokalisering av maskiner mellan våra enheter kommer vi att få en positiv effekt på lönsamheten.

Resultatet för kvartalet exklusive engångskostnader var 6,5 procent vilket är i linje med de senaste kvartalen. Vi har dock ett antal engångskostnader som försämrar resultatet. Dessa berör såväl den legala processen med Onyx Medical LLC, som avveckling av produktsortiment Cresco, men avser även organisatoriska förändringar på vår produktionsenhet i Timmersdala. Vi arbetar intensivt med förbättringar och förväntar oss en resultathöjning. Engångskostnaderna uppgår totalt till 5,6 MSEK.

Under det första halvåret har vi påbörjat utrullningen av vår plattform för tillväxt och expansion. Elos Medtech ses som en stabil och kunnig nyckelpartner. Framöver ska vi fortsatt vara ihärdiga i vårt förbättringsarbete. Med en marknad i stark tillväxt är det här möjligheterna till vår framgång, expansion och lönsamhet ligger.

För ytterligare information kontakta: 

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com      Christian Bergaust, CFO, 070-293 50 40, e-post: christian.bergaust@elosmedtech.com 

  

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 13.00 (CET). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/