Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech valberedning ändrad inför årsstämman 2020

11:00 / 11 December 2019 Elos Medtech Press release

Som en följd av att familjen Runmarker avyttrat sina A-aktier Elos Medtech till Svolder AB har Ulf Runmarker lämnat valberedningen.

I enlighet med 2019 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech valberedning bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Ledamöterna skall utses av de, per utgången av augusti månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av de två därutöver till kapitalandelen största aktieägarna. Om samma aktieägare är både bland de till röstetalet tre största samt till kapitalandelen bland två största sker representation endast med en deltagare från samma aktieägare medan antalet ordinarie medlemmar i valberedningen minskar. Därtill skall styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen.

Med anledning av ovanstående är följande personer fortsatt ledamöter i valberedningen för Elos Medtech AB i enlighet med årsstämmans beslut:

-       Thomas Öster, utsedd av familjen Öster

-       Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB

-       Bo Nilsson, utsedd av familjen Nilsson

-       Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder

Valberedningens ordförande är Bengt Belfrage, utsedd av valberedningen.

Styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 67,5 procent av röstetalet för samtliga röst-berättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls tisdag den 21 april 2020.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elos Medtech valberedning kan skicka e-post till valberedning@elosmedtech.commed rubrik "Till Valberedningen" eller brev till Elos Medtech AB, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg, märkt "Till Valberedningen", senast 13 januari 2020.

Göteborg 2019-12-11

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon +46 705 16 32 45, e-post bengt@belfrage.se

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnade för offentliggörande den 11 december 2019 kl 11.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/