Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech årsstämma 2019

20:30 / 23 April 2019 Elos Medtech Press release

Elos Medtech AB (publ) höll årsstämma den 23 april 2019 i Göteborg.

Utdelning

Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2018 ska lämnas med en (1) krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 25 april 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen och revisor

Anders Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt omvaldes till styrelseledamöter. Hanna Ernestam Wilkman och Claes Hansson nyvaldes till styrelseledamöter. Yvonne Mårtensson omvaldes till styrelseordförande. Till revisor valdes KPMG AB och Johan Kratz utsågs till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut.

Stämman beslutade vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode. För detta ändamål beslutade stämman en ram om 60 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Beslut fattades även om att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Christian Bergaust, CFO, 070 293 50 40, christian.bergaust@elosmedtech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 20.30.

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/