Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 31 mars, 2019

13:30 / 23 April 2019 Elos Medtech Press release

Fortsatt god tillväxt och förbättrad rörelsemarginal
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade och uppgick till 189,9 MSEK (155,7), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 22,0%. Efter valutajusteringar var tillväxten 15,2%. Under kvartalet såldes ett färdigvarulager om 13,3 MSEK till Bruel & Kjaer.
  • Exklusive lagerförsäljningen var den organiska tillväxten 13,4% och justerad för valutaeffekter 6,8%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 21,4 MSEK (10,9). Rörelsemarginalen i första kvartalet 2019 var 11,3% jämfört med 7,0% i första kvartalet 2018.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 20,6 MSEK (9,6). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 2,4 MSEK (0,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 15,3 MSEK (7,1), vilket motsvarar 1:90 kr (1:15) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9,4 MSEK (8,7), och uppgick efter investeringar till -13,5 MSEK (-6,2).

VD Jan Wahlström kommenterar Q1

Vilken fantastisk start på 2019. Omsättningen ökar snabbare än vårt långsiktiga mål om 10%. Under kvartalet växte vi med 22% och alla affärsområden bidrog starkt positivt. Vi har fortsatt att ta marknadsandelar och är dessutom all time high på kvartalsvinsten. Med en EBIT på 11,3% når vi den högsta lönsamheten i Elos Medtechs historia. Detta tack vare att alla enheter nu bidrar till den goda utvecklingen.

Arbetet med Operational Excellence och minskad scrapkostnad har fortsatt gått mycket bra med kraftigt reducerade volymer av kasserat material vilket ger direkt positiv effekt på vårt resultat.

Flytten av Bruel & Kjaer går enligt plan, lagret är nu utköpt och under kommande kvartal flyttas produktionen helt och hållet.

I linje med våra planer om att ta fram fler egna produkter har vi fått ett patent godkänt av US Patent and Trademark Office. Patentet omfattar ett borrsystem som används vid implantatkirurgi vilket möjliggör en mer exakt implantatkirurgi med färre instrument. Även det tilldelade EU-stödet för forskning på vit titanyta ger oss en bra skjuts mot framtagandet av egna produkter och är givetvis också ett fint erkännande av vår höga kompetens.

En snabb tillväxt innebär nya behov av rekrytering. För att kunna möta kundernas krav på leverans kommer vi, med prioritet på USA, att lägga stort fokus här den närmsta tiden.

Vi har inlett en spännande resa med omfattande förändringar för att ta Elos Medtech till en ny nivå. Med en positiv trend inom ortopedi och speciellt robotkirurgi, utbyggd produktionskapacitet samt koncernövergripande samordning och satsningar på attraktiva segment är siktet inställt mot ökad lönsamhet. Vi har bra tillväxt i samtliga affärsområden och jag ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal.

För ytterligare information kontakta: 
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Christian Bergaust, ekonomichef, 0702 93 50 40, e-post: christian.bergaust@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Infomationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl 13:30 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com (http://www.elosmedtech.com)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/