Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2020

16:00 / 27 September 2019 Elos Medtech Press release

I enlighet med 2019 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech valberedning bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Ledamöterna skall utses av de, per utgången av augusti månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av de två därutöver till kapitalandelen största aktieägarna. Därtill skall styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen.

Till ledamöter i valberedningen för Elos Medtech AB har i enlighet med årsstämmans beslut utsetts:

-       Thomas Öster, utsedd av familjen Öster

-       Ulf Runmarker, utsedd av familjen Runmarker

-       Bo Nilsson, utsedd av familjen Nilsson

-       Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder

-       Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB

Valberedningens ordförande är Bengt Belfrage, utsedd av valberedningen.

Styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans, per den 31 augusti 2019, cirka 68 procent av röstetalet, för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls tisdag den 21 april 2020.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020:

-      Val av ordförande vid årsstämma

-      Antal ledamöter i styrelsen

-      Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete

-      Val av ledamöter och ordförande i styrelsen

-      Arvode till revisor

-      Val av revisor

-      Uppgifter och principer för valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elos Medtech valberedning kan skicka e-post till valberedning@elosmedtech.commed rubrik "Till Valberedningen" eller brev till Elos Medtech AB, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg, märkt "Till Valberedningen", senast 13 januari 2020.

Göteborg 2019-09-27

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon +46 705 16 32 45, e-post bengt@belfrage.se

___________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnade för offentliggörande den 27 september 2019 kl 16.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/