Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

08:00 / 20 October 2020 Elos Medtech Press release

ETT KVARTAL MED STARK ÅTERHÄMTNING

Juli - september 2020
  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 147,9 MSEK (157,1), en minskning om 5,9 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen minskade i lokala valutor med 1,7 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 17,9 MSEK (14,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,1 procent (9,0).
  • Rörelseresultatet har påverkats positivt med 4,4 MSEK avseende erhållna stöd och subventioner med anledning av covid-19.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 14,2 MSEK (11,4). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser i kvartalet med -1,3 MSEK (0) och uppgick till -3,7 MSEK (-2,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 12,6 MSEK (9,0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 41,9 MSEK (30,6), och uppgick efter investeringar till 32,2 MSEK (1,8).
  • Resultat per aktie uppgick till 1:56 kr (1:12).

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q3

Vi ser glädjande en snabbare återhämtning på många av våra marknader än vad vi tidigare förutspått. Efter ett speciellt andra kvartal har vi åter nått en stark rörelsemarginal om 12 procent och vår försäljning når nästan samma nivå som innan virusutbrottet. Vi är nu starkt på väg tillbaka och arbetar fokuserat vidare på att nå vårt långsiktiga mål om 10 procent tillväxt.
 
Koncernen är tillbaka till både full bemanning och drift på samtliga kontinenter. De regionala stöden har successivt minskat i takt med att vår produktion åter har kommit igång och är 4,4 MSEK för kvartalet. Covid-19 påverkar fortfarande vår omvärld och vår organisation. Anpassningen i organisationen går fort och ses redan av många som det nya normala.
Den största återhämtningen ser vi inom Dental med en positiv tillväxt om 8 procent i kvartalet. Marknaden har återgått till mer normal verksamhet och dentala implantatoperationer genomförs nu igen efter totalstoppet i våras. Det är våra egna produkter som står för den största ökningen med 49 procent tillväxt och då framförallt det digitala flödet inom Elos Accurate[®] familjen. Vi upplever att alltfler av våra kunder går över till ett digitalt dentalt flöde. Den höga digitaliseringstakten som påskyndats av pandemin ligger sannolikt till grund för en del av tillväxten och vi är övertygade om att vi kommer att se en fortsatt utveckling i samma riktning.
Inom Orthopedics sker en fin återhämtning och även om kvartalets omsättning är påverkat av både covid-19 och valutaeffekter, är tillväxten i lokal valuta jämfört med föregående kvartal tvåsiffrig. Aktivitetsnivån är hög och vi startar nu upp produktion av tidigare uppskjutna projekt och vi beräknar att börja leverera i slutet av året.
Utbyggnaden av vår enhet i Skara går enligt plan och vi börjar att förbereda för inflyttning i slutet av året. Hela utbyggnaden kommer vara klar under andra kvartalet 2021. Polymerverksamheten inom Life Science är fortsatt stabil och vi ser ökad aktivitet på marknaden där renrum ställs som krav. Under kvartalet har vi tagit in två nya kunder med planerad renrumsproduktion i den nya hallen i Skara. Flera av våra andra kunder inom affärsområdet är fortsatt påverkade av virusutbrottet, men trots det ser vi en stabilisering.
Vårt kassaflöde är fortsatt starkt tack vare den strikta kostnadsmedvetenhet som präglar vår organisation, vilket ger oss goda förutsättningar att investera för framtida tillväxt i existerande verksamhet. Vi ser också att möjligheterna för tillväxt genom förvärv kommer att vara gynnsamma framöver.
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till hela vårt globala team, medarbetarna är ryggraden i Elos Medtech och en stor del i att vi lyckats återhämta oss så pass snabbt. Tack vare ett proaktivt förhållningssätt står vi nu redo att möta våra partners ökande behov. Med en stark likviditet och ett bra rörelseresultat bygger vi för framtiden!

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 08.00 (CET). 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/