Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2021

12:30 / 7 October 2020 Elos Medtech Press release

I enlighet med 2020 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech valberedning bestå av fyra ledamöter. Därtill skall styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2020 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse ledamöter till valberedningen. Ifall samma aktieägare är både bland de till röstetalet tre största samt den till kapitalandelen största sker representation endast med en deltagare från samma aktieägare medan den aktieägare som till kapitalandelen kommer närmast i följd erbjuds att representeras i valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd. Kallade ledamöter enligt ovan har tagit på sig att representera respektive aktieägare, vilket har skett inom en vecka.

Till ledamöter i valberedningen för Elos Medtech AB har i enlighet med årsstämmans beslut utsetts:

-       Thomas Öster, utsedd av familjen Öster (inkl. bolag)

-       Bo Nilsson, utsedd av familjen Nilsson

-       Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder (Nordea Investment Funds)

-       Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder Aktiebolag

Valberedningens ordförande är Thomas Öster, utsedd av valberedningen. Styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans, per den 31 augusti 2020, cirka 68 procent av röstetalet, för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls måndag den 3 maj 2021.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2021:

-      Val av ordförande vid årsstämma

-      Antal ledamöter i styrelsen

-      Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete

-      Val av ledamöter och ordförande i styrelsen

-      Arvode till revisor

-      Val av revisor

-      Uppgifter och principer för valberedning

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämma 2021 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elos Medtech valberedning kan skicka e-post till valberedning@elosmedtech.commed rubrik "Till Valberedningen" eller brev till Elos Medtech AB, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg, märkt "Till Valberedningen", senast 13 januari 2021.

Göteborg 2020-10-07

Elos Medtech AB (publ)

 

För ytterligare upplysningar kontakta: Thomas Öster, valberedningens ordförande, telefon: +46 76 149 89 59, e-post: thomas.oster63@gmail.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/