Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

08:00 / 24 February 2021 Elos Medtech Press release

AVSLUTAR ÅRET STARKT

Oktober - december
 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 154,8 MSEK (158,3), en minskning med 2,2 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 2,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 MSEK (14,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,2 procent (8,9).
 • Rörelseresultatet har påverkats positivt med 1,0 MSEK avseende erhållna stöd och subventioner med anledning av covid-19.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 13,3 MSEK (10,0). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser i kvartalet med -3,5 MSEK (2,2) och uppgick till -5,6 MSEK (-4,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,1 MSEK (7,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 24,5 MSEK (14,9), och uppgick efter investeringar till 0,1 MSEK (5,3).
 • Resultat per aktie uppgick till 1:38 kr (0:94).
Januari - december
 • Nettoomsättningen för året minskade och uppgick till 580,0 MSEK (689,4), en minskning med 15,9 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen minskade i lokala valutor med 14,5 procent.
 • Rörelseresultatet för året uppgick till 63,6 MSEK (65,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,0 procent (9,5).
 • Rörelseresultatet har påverkats positivt med 45,0 MSEK avseende erhållna stöd och subventioner med anledning av covid-19.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 43,2 MSEK (50,6). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser med -5,2 MSEK (0,7) och uppgick till -20,4 MSEK (-14,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 36,0 MSEK (38,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 125,6 MSEK (102,6), och uppgick efter investeringar till 69,3 MSEK (5,3).
 • Resultat per aktie uppgick till 4:46 kr (4:77).
Utdelning
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1:50 kr (0:00) per aktie för verksamhetsåret 2020.

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q4

Lönsamhetstillväxt och stark likviditet blir summeringen för fjärde kvartalet. Trots den pågående pandemin har vi ett högre rörelseresultat, (12,2 procent) jämfört med fjärde kvartalet förra året (8,9 procent) vilket nog ingen hade vågat tro i våras och givetvis något vi är mycket stolta över. Fördelarna med att Elos Medtech bedriver verksamhet på flera kontinenter och inom flera affärsområden har blivit än mer tydliga när en pandemi lamslagit världen.

Koncernen är sedan kvartal tre tillbaka med full bemanning på samtliga enheter. De regionala stöden har successivt minskat i takt med att vår produktion åter har kommit igång och i fjärde kvartalet fick vi totalt 1 MSEK i stöd. Covid-19 påverkar fortsatt både vår omvärld och vår organisation, men de få sjukdomsfall vi haft bland medarbetare har hanterats väl och inte påverkat verksamheten nämnvärt.

Återhämtningen från i våras har gått väsentligt mycket snabbare än förväntat och vi går från -36,2 procent i tillväxt i lokal valuta för andra kvartalet till en tillväxt om 2,7 procent i lokal valuta för fjärde kvartalet. Denna snabba återhämtning hade inte varit möjlig utan erhållna bidrag. Bidragen gjorde det möjligt för oss att behålla all personal under nedgången och snabbt återgå till normal drift när efterfrågan återvände.

Det är framförallt Dental som står för den starka återhämtningen med en positiv tillväxt både inom kontraktstillverkning och egna produkter. Från ett totalstopp i kvartal två har vi en tillväxt på 15 procent i kvartal fyra och hela 49 procent på egna produkter, vilket är fantastiska siffror.

Inom Orthopedics, som haft ett mindre tapp jämfört med Dental, ser vi inte riktigt samma snabba återhämtning, vilket är en kombinerad valuta- och pandemieffekt. I lokal valuta är omsättningen i nivå med jämförande kvartal förra året. Vi är oerhört nöjda med de affärer som vi vunnit inom robotassisterad kirurgi - detta kommer att ge oss ett bra fundament för 2021 och stort fokus ligger nu på att rekrytera fler medarbetare till vår enhet i Memphis.

Life Science fortsätter att rulla på som tidigare både omsättningsmässigt och lönsamhetsmässigt. Inom affärsområdet ser vi fortsatt större svängningar i leveranser till kunder i jämförelse med Dental och Orthopedics. Men trots stor oro i omvärlden ser vi positiva framtidssatsningar hos våra kunder. Utbyggnationen av fabriken i Skara fortsätter som planerat och kommer att stå klar i början av sommaren. Byggnationen görs för att vi ska kunna fortsätta växa med våra partners och framtidssäkra polymerverksamheten. Vi är i full gång med byggnation av renrum i hela nya tillverkningshallen, ett beslut som redan givit oss ett par nya affärer.

Vår lönsamhet är stark, mycket tack vare en fortsatt restriktiv hållning till kostnader. Den strikta kostnadsmedvetenheten som präglar vår organisation gör att vi har en lägre kostnadsnivå än föregående år. Detta ger oss goda förutsättningar att investera för framtida tillväxt och vi har i kvartalet bland annat investerat i ett antal maskiner i både Memphis och Tianjin.

Vår försäljning för året som helhet uppgick till 580 MSEK med ett rörelseresultat om 63,6 MSEK. Resultatet var i paritet med året innan. Men 2020 kommer främst att bli ihågkommet som ett år av stora förändringar i omvärld, konjunktur och beteendemönster. Ett år när allt vi tidigare sett som normalt och självklart har ställts på sin spets. Vår proaktiva och agila inställning har gjort att vi lyckats möta pandemins effekter bra. Detta har varit möjligt tack vare våra fantastiska medarbetare. Stort tack till hela vårt globala team, jag är oerhört stolt över er. Nu bygger vi vidare!
 

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl. 08.00 (CET). 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/