Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 31 mars, 2021

08:00 / 28 April 2021 Elos Medtech Press release

POSITIV START PÅ ÅRET

Januari - mars 2021
  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 171,2 MSEK (158,9), en ökning om 7,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 14,2 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 25,0 MSEK (11,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,6 procent (7,5).
  • Resultat efter finansnetto ökade till 27,1 MSEK (6,6). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser och omräkning av ränteswap med 2,8 MSEK (2,2) respektive 2,1 MSEK (-4,3 MSEK) och uppgick till 2,1 MSEK (-5,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 20,0 MSEK (5,4).
  • Resultat per aktie uppgick till 2:48 kr (0:67) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 24,3 MSEK (9,0), och uppgick efter investeringar till -11,5 MSEK (2,8).

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q1

Vilken bra start på det nya året! Vi är nu tillbaka till en fullt fungerande verksamhet trots pandemins framfart. Kvartalet visar en positiv försäljningsutveckling med en tillväxt på 7,7 procent. I lokala valutor är tillväxten 14 procent.

Dessutom gör vi ett starkt resultat med en rörelsemarginal om 14,6 procent, vilket är 110 procent bättre än föregående år. Lönsamhetsmässigt ökar samtliga affärsområden dels genom en väl sammansatt produktmix, dels genom marginalförbättrande åtgärder.

Den starkaste tillväxten ser vi inom Orthopedics med 25 procent i kvartalet. Precis som förutspått ger de nya affärerna inom robotassisterad kirurgi oss ett bra fundament för 2021. Robotkirurgi är på rejäl frammarsch och på alla större ortopedibolags agenda. Tillsammans med vårt resultat är detta ett tydligt kvitto på att vi gjort rätt vägval.

Inom Dental ökade försäljningen med nästan 3 MSEK jämfört med föregående kvartal. Jämförande period 2020 var det bästa kvartalet i företagets historia vilket påverkar tillväxten, -3 procent. Vi ser en bra försäljning av våra egna produkter. Tillväxten av egna produkter under första kvartalet var 5,4 procent och som också jämförs mot ett starkt kvartal 2020. Egna produkter står fortsatt för 14 procent av gruppens totala försäljning och ligger över vårt långsiktiga strategiska mål för andra kvartalet i rad. Försäljningen drivs i huvudsak av vårt digitala produktsortiment, Elos Accurate®.

Tillväxten inom Life Science landade på 6 procent. Här har vi fokus på de nya affärerna inom diagnostik som vi fick in under förra hösten och de nya produkterna som är på väg in i produktion under året.

För att växa med våra partners investerar vi i vår fastighet i Skara och i vår maskinpark i Memphis. Utbyggnaden i Skara rullar på i bra takt och vi ser ut att hålla tidsplanen med inflyttning under sommaren. Vi inser dock att själva inflyttningen med en komplex flytt av maskiner kan komma att innebära kortare produktionsstopp som följd. I Memphis börjar våra första nya maskiner att komma på plats och valideras, vilket gör att vårt fokus den närmaste tiden rör ökad bemanning.

En utmaning när vi befinner oss i april är att utvecklingen av pandemin fortsatt är oviss. Tillgänglighet till vaccin och vaccinationstakten är förmodligen avgörande för att få stopp på pandemin och innan dess är läget fortsatt svårbedömt. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa tillgång på råvarumaterial för att undvika störningar i produktionen, detta på grund av att pandemin medfört vissa logistikutmaningar på världsmarknaden.

Vi fick en positiv start på 2021 - ett viktigt år som domineras av två stora satsningar som ska sjösättas i både Skara och Memphis. Det är utmanande ur flera perspektiv men jag ser framtiden an med tillförsikt.

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 08.00 (CET). 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/