Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Empir Group

The personal consultant

Empir Group

Empir Group, tidigare MSC Group, är en koncern med ett tjugotal självständiga bolag som bedriver verksamhet inom IT. Koncernen har en rikstäckande organisation, stark lokal närvaro med självständiga kontor som levererar tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser samt paketerade applikationserbjudanden. Empirs största kundgrupp finns i dagsläget inom offentlig sektor.Kundrelationer i fokus

Empir beskriver sig själva som en personlig konsult där relationen mellan kunden och företaget alltid ska stå i fokus. Att ha hög kompetens på konsulterna som hyrs ut är av största vikt för att kunna skräddarsy de lösningar som kunderna vill ha. Kärnan utgörs därför av konsulter med olika inriktning och kompetens men det finns även ett nätverk av underkonsulter och IT-leverantörer för att kunna stärka sitt erbjudande. Bolaget arbetar inom flertalet olika branscher och denna bredd kräver specialistkompetens och kunnande vilket ska täckas utav de tre segmenten Solve, Apply och Serve. Empir har sedan förvärvet utav Empir Solutions integrerats fullt ut valt att dela upp och redovisa utvecklingen i koncernen just i dessa tre segment.

Grunden i Empir utgörs av lång erfarenhet samt spetskompetens för att kunna leverera högkvalitativa IT-lösningar. De olika segmenten hänger till viss del samman men ska även klara av att verka på egen hand.

Namnbyte

Som tidigare kommunicerats bytte MSC Group AB namn till Empir Group AB under januari 2018. I och med detta namnbyte vill man tydligt visa att man sedan hösten 2015 har gjort en transformering av bolaget med nya målsättningar och ett nytt varumärke om än tillväxtplanen fortfarande är starkt förvärvsdriven. Empir fortsätter därför på den inslagna vägen om att förvärva IT-bolag och konsolidera dem. Moderbolaget har emellertid idag endast en renodlad ägarfunktion som sin verksamhet. Empir Group handlas idag under kortnamnet Empir B på Nasdaq Stockholm, Small cap.

Finansiella mål

I samband med namnbytet kommunicerade Empir nya finansiella mål samt en reviderad utdelningspolicy. Målen är att nå en nettoomsättning om minst 500 MSEK och EBT-marginal om 7 procent, senast 2021. Den reviderad utdelningspolicyn innebär att utdelningen till aktieägarna ska vara 60 procent av resultatet före skatt om bolagets finansiella ställning tillåter det. 

Empir Solve - Konsultrörelsen

Inom segmentet Solve så redovisar Empir sina applikations- och systemutvecklingskapacitet med varumärkena Frontwalker, Racasse, MSC Solutions, Capo samt ett av 2017 års större förvärv Generic Sweden. Det är Solve som är Empirs största segment och det är här som bolagets IT-specialister och konsultintensiva verksamheter samordnas.

Segmentet har också en viktig intern stödfunktion. Det är samordnande kring väsentliga funktioner och behov som bolagets övriga verksamheter behöver i sin vardag. Till exempel hanteras här ramavtal, upphandlingsprocesser, kvalitet, konceptutveckling, varumärken, certifieringar, partnernätver och offshore tjänster.

Empir Serve - Drift och underhåll

Serve har som främsta mål att få arbetsplatser och IT att fungera driftsäkert. Tjänsterna levereras i molnet vilket underlättar för kunderna vart de än befinner sig. Servicedesken kan ge support vid behov men också fungera som en komplett IT-avdelning. Segmentet har drygt 20 medarbetare med personal och kontor i Stockholm, Göteborg, Uddevalla och Skövde. Den löpande hanteringen omfattar driftsavtal från drygt 2000 arbetsplatser och 300 servrar, varav flertalet placerade i bolagets egna datahallar.

Empir Apply - Applikationsområdet

Inom Apply finns Empirs applikations- och koncepterbjudande. Många av applikationerna är utvecklade efter tidigare genomförda konsultuppdrag och produkter och koncept säljs ofta på licens- eller nyttjandebasis, vilket ger upphov till repetitiva intäkter. Smarta lösningar ska effektivisera processer och förenkla vardagen för organisationer inom olika branscher och sektorer.