Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport 2000-09-30 (9 månader)

11:08 / 25 October 2000 Empir Group Press release

Delårsrapport 2000-09-30 (9 månader) Nettoomsättningen uppgick till 76,2 (87,8) mkr Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,9 (15,8) mkr Vinstmarginalen uppgick till 2,5 (17,9) % Försäljning och resultat MSC har förstärkt satsningen på e-businessområdet under det senast kvartalet genom en rad aktiviteter och samarbeten. MSC fokuserar på att utveckla och implementera affärsidéer och lösningar inom e-businessramen för Internet och mobilt Internet. Nya samarbetsavtal har tecknats med GetUpdated samt Extended Systems som erbjuder lösningar inom mobil kommunikation. Tredje kvartalets omsättning påverkades av semesterperioden och är därmed som förväntat lägre än övriga kvartal, dock visar rörelsen positivt resultat för augusti och september. Nettoomsättningen för juli månad var 4,5 mkr och rörelseresultatet före avskrivningar var -4,3 mkr. Koncernens nettoomsättning för hela perioden uppgick till 76,2 mkr (87,8). Konsultverksamhetens andel av omsättningen var 65,1 mkr och utbildningsverksamhetens 11,1 mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar blev ackumulerat -9,7 (5,4) mkr. Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultat efter avskrivningar med 2,4 (1,4) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 14,6 (12,6) mkr, och efter finansiella investeringar till 1,9 (15,8) mkr. Vinstmarginalen blev 2,5 (17,9) %. Rörelsens kostnader har under kvartal 2 minskats med allokerat överskott från SPP. Denna jämförelsestörande post uppgår till 5,4 mkr. Återstående fordran på SPP har i balansräkningen redovisats dels som anläggningstillgång 2,2 mkr och dels som övriga omsättningstillgångar 1,9 mkr. Likviditet och soliditet Likvida medel vid periodens slut uppgick till 26,6 (33,8) mkr och soliditeten uppgick till 71,7 (62,6) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under perioden. Bolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Nedskrivning har skett med 1,6 mkr till marknadsvärdet, 15,7 mkr. Minoritetsposten i Pollux Feedback AB redovisas dock som anläggningstillgång. Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 800.000 av serie A och 2.370.000 av serie B. Medarbetare Vid periodens utgång hade bolaget 124 (123) personer anställda. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 15 (13) underkonsulter i genomsnitt under perioden. Moderbolaget För moderbolaget uppgick nettoomsättningen under årets första nio månader till 60,4 (75,4) mkr och resultatet efter finansiella investeringar blev 8,4 (14,9) mkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 22,8 (30,8) mkr. Inga investeringar av väsentlig belopp har skett under perioden. Utsikter för 2000 De första nio månader har påverkas av den återhållsamhet som följde millenniumskiftet samt den kraftfulla omorganisationen som MSC har genomfört. Lednings bedömning är dock att fjärde kvartalet får en ökad faktureringstillväxt samt ett förbättrat rörelseresultat. Nästa rapporttillfälle avseende bokslutskommuniké 2000 är den 1 februari 2001. Stockholm den 25 oktober 2000 Verkställande direktören För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel. 08-446 55 06 eller Helén Källholm, CFO på tel. 08-446 55 12 Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. MSC är en komplett IT-partner på den snabbt växande marknaden för e- business. Kompetensområden är Business Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom branscherna bank, finans, försäkring, telekom, samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. MSC har drygt 120 anställda. År 1999 uppgick nettoomsättningen till 115 mkr och resultatet efter finansiella investeringar till 34 mkr. Sammanfattning av koncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt nyckeltal Resultaträkningar (tkr) 2000- 1999- 2000- 1999- 1999- 07-01 07-01 01-01 01-01 01-01 2000- 1999- 2000- 1999- 1999- 09-30 09-30 09-30 09-30 12-31 115.02 Nettoomsättning 21.476 24.826 76.249 87.801 8 - - - - -113.51 24.899 25.550 85.930 82.407 2 Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar -3.423 -724 -9.681 5.394 1.516 Avskrivningar -1.019 -737 -2.959 -2.212 -2.949 Rörelseresultat efter - avskrivningar -4.442 -1.461 12.640 3.182 -1.433 Resultat från finansiella investeringar -1.381 3.054 14.569 12.573 35.069 Resultat efter finansiella investeringar -5.823 1.593 1.929 15.755 33.636 - Skatt 1.719 -686 -883 -4.974 10.576 Periodens resultat -4.104 907 1.046 10.781 23.060 2000- 1999- 1999- Balansräkningar (tkr) 09-30 09-30 12-31 Anläggningstillgångar 18.071 13.421 16.264 Övriga omsättningstillgångar 44.586 40.126 37.761 Kassa och bank 26.643 33.755 60.083 114.10 Summa tillgångar 89.300 87.302 8 Eget kapital 64.032 54.681 70.755 Avsättningar 3.995 3.874 3.925 Kortfristiga skulder 21.273 28.747 39.428 Summa eget kapital och 114.10 skulder 89.300 87.302 8 Kassaflödesanalyser 2000- 1999- 1999- (tkr) 01-01 01-01 01-01 2000- 1999- 1999- 09-30 09-30 12-31 Kassaflöde från den - löpande verksamheten 33.507 -495 1.153 Kassaflöde från investeringsverksamhete n 7.836 13.070 40.755 Kassaflöde från finansieringsverksamhet en -7.769 -3.285 -6.290 Förändring av likvida - medel 33.440 9.290 35.618 Nyckeltal 2000- 1999- 2000- 1999- 1999- 07-01 07-01 01-01 01-01 01-01 2000- 1999- 2000- 1999- 1999- 09-30 09-30 09-30 09-30 12-31 Faktureringstillväxt (%) -13,5 12,9 -13,2 20,8 14,5 Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg 6,2 1,3 Vinstmarginal (%) Neg 6,4 2,5 17,9 29,2 Vinst per aktie (kr) Neg 0,51 0,33 3,46 7,38 Soliditet (%) - - 71,7 62,6 62,0 Medeltal anställda 125 121 130 118 119 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00350/bit0002.pdf

Show as PDF