Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 1999-12-31

11:03 / 3 February 2000 Empir Group Press release

Bokslutskommuniké 1999-12-31 * Satsning på e-business och mobilt Internet * Nettoomsättningen ökade med 14,5 % till 115,0 (100,5 ) mkr * Resultatet efter finansnetto ökade med 67,1 % till 33,6 (20,1) mkr * Vinsten per aktie ökade till 7,27 (4,61) kr * Styrelsen föreslår utdelning med 2,50 (2,00) kr per aktie Försäljning och resultat Under hösten 1999 hade IT-konsultmarknaden en svagare utveckling jämfört med föregående år. Detta medförde en lägre faktureringstillväxt för MSC under verksamhetsåret. Nettoomsättningen 1999 uppgick till 115,0 (100,5) mkr vilket innebar en tillväxt på 14,5 (35,1) %. IT-marknaden är inne i en snabb förändring. Allt fler kunder efterfrågar tjänster och produkter som stödjer e-affärer med Internet och mobilt Internet som plattform. MSC har därför under hösten satsat offensivt inom dessa områden. Rörelsekostnaderna under året uppgick till 116,5 (88,5) mkr och rörelseresultatet före avskrivningar till 1,5 (12,4) mkr. Lägre beläggningsgrad och kostnader för uppbyggnad av strukturkapital (kompetens och metoder) inom Internet och mobilt Internet är de främsta orsakerna till det lägre rörelseresultatet. Satsningen på nya affärsområden belastade rörelseresultatet med 3,4 mkr. Vidare uppgick kostnader för genomförda företagsförvärv till 0,5 mkr. Avskrivningar på goodwill uppgick till 2,1 (0,1) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 35,1 (8,2) mkr. Under året avyttrades större delen av innehavet i ENEA B-aktier. Realisationsresultatet vid försäljningar av ENEA-aktier under 1999 uppgick sammanlagt till 30,4 mkr. Resultatet efter finansiella investeringar uppgick till 33,6 (20,1) mkr och vinstmarginalen till 29,2 (20,0) %. Skattekostnaden för året uppgick till 10,6 (5,9) mkr. Årets resultat uppgick till 23,1 (14,2) mkr och vinst per aktie under perioden uppgick till 7,27 (4,61) kr. Likviditet och soliditet Likvida medel vid periodens slut uppgick till 60,1 (24,5) mkr och soliditeten uppgick till 62,0 (59,6) %. Bolagets innehav i aktier, andelar i värdepappersfond och aktieoptioner redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Erhållna premier för utfärdade aktieoptioner redovisas bland kortfristiga skulder. Aktier, andelar i värdepappersfond och aktieoptioner värderas i bokslutet till anskaffningsvärdet vilket uppgår till 15,2 mkr. För utfärdade aktieoptioner redovisas erhållet premium som skuld med 5,8 mkr. Den sammanlagda orealiserade vinsten från dessa kortfristiga placeringar uppgår till 9,2 mkr varav 8,9 mkr avser innehav i ENEA Data. Medarbetare Vid årets utgång hade bolaget 132 (112) personer anställda. Detta är en ökning med 20 (34) personer under 1999. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 12 (13) underkonsulter i genomsnitt under året. Viktiga händelser under året Under året påbörjades en kraftfull satsning på att bygga upp kompetens och metoder inom områdena e-business och mobila lösningar. Året inleddes med att MSC tecknade partneravtal med Rational Software Corporation. Avtalet ger MSC möjlighet att erbjuda marknaden konsulttjänster och utbildning inom Rationals objektorienterade metoder. I juni förvärvades Time to market AB som är ett IT-konsultföretag i Stockholm grundat 1995. Bolaget arbetar med produkt- och systemutveckling samt lednings- och affärsutvecklings-frågor. Affärsidén är att snabbt realisera kundunika affärskoncept med den väletablerade Take off-metoden. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans samt försäkring. En annan viktig kund är det svenska försvaret. Under året tecknade MSC ramavtal med bl a Ericsson, Postgirot, Riksskatteverket och SJ. Avtalet avser konsulttjänster inom områdena systemutveckling, systemadministration och projektledning m m. I september fick MSC i uppdrag att utveckla ett affärssystem åt Celsius Tech Electronics. Uppdraget kommer att slutföras under år 2000 och omfattar marknad, ekonomi, human resources, projektuppföljning samt investeringar. Huddinge sjukhus och MSC påbörjade i oktober ett samarbete för att utveckla informations-system som stödjer mobila team inom hemsjukvården. Bl a kommer WAP-tekniken användas för att skapa mobila lösningar. I november förvärvades Index Utbildning AB som sedan 1987 bedriver utbildnings-verksamhet i Stockholm och Göteborg. Kursutbudet omfattar bland annat kvalificerad utbildning inom webbdesign. Utsikter för 2000 Under år 2000 kommer MSC att fullfölja den kraftfulla satsningen på e- business och mobila lösningar. Detta innebär bl a nyrekrytering av cirka 100 medarbetare samt kompetens-utveckling av redan anställda. Prognosen för 2000 är att MSC kommer att ha fortsatt tillväxt och redovisa ett positiv resultat. Utdelning Styrelsen föreslår utdelning om 2,50 kronor per aktie. Optionsprogram Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att genomföra ett nytt optionsprogram riktat till de anställda inom MSC. Bolagsstämma m m Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 27 april. Årsredovisning för 1999 offentliggörs i början av april. Nästa rapporttillfälle avseende perioden januari t o m mars 2000 är den 27 april. Stockholm den 3 februari 2000 Verkställande direktören För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel 08-446 55 06 eller Bo Svedberg, Vice VD på tel 08-446 55 12. MSC är en komplett IT-partner som utvecklar affärslösningar för den digitala och mobila framtiden. Kompetensområden är e-business och mobila lösningar, systemintegration, nätverk och kommunikation samt utbildning. MSC marknadsför även informationssystemet Akutliggaren samt produkterna SQLMover, Faxination och ForeCast. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, telekom, försäkring samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. För närvarande har MSC drygt 130 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/03/20000203BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/03/20000203BIT00260/bit0002.pdf

Show as PDF