Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport 2000-03-31 (3 månader)

17:55 / 27 April 2000 Empir Group Press release

Delårsrapport 2000-03-31 (3 månader) * Fortsatt satsning på e-business och mobilt Internet * Nettoomsättningen uppgick till 28,7 (32,2) mkr * Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,1 (6,6) mkr * Vinstmarginalen uppgick till 17,8 (20,6)% * Vinsten per aktie uppgick till 1,01 (1,50) kr Försäljning och resultat MSC är mitt i en förändringsprocess för att bli en ledande leverantör av tjänster och produkter som stödjer e-business och mobilt Internet. En ny kundkrets för e-business är under uppbyggnad. Under första kvartalet hade den traditionella IT-konsultmarknaden en svagare utveckling jämfört med föregående år vilket medförde att beläggningsgraden minskade och att faktureringen blev lägre för MSC. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 28,7 (32,2) mkr. MSC fortsätter satsningen på att utveckla IT-lösningar på den snabbt växande marknaden för e-business. I januari tecknades ett samarbetsavtal med Digital Mobility Inhand om applikationsutveckling med WAP för framförallt bank- och försäkringsbranschen. Syftet är att skapa en helt ny marknadsplats för företag som vill kommunicera med kunder via mobilt Internet. Vidare har MSC under perioden tecknat nya ramavtal med Premiepensions-myndigheten och Forsmarks Kraftgrupp avseende leverans av IT-tjänster. Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 33,8 (28,7) mkr och rörelseresultatet före avskrivningar till -5,1 (3,5) mkr. Lägre beläggningsgrad samt höga kostnader för uppbyggnad av kompetens, metoder och marknad inom Internet och mobilt Internet har belastat rörelseresultatet. Vidare har rörelseresultatet belastats med goodwillavskrivningar om 0,8 (0,4) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 11,2 (3,9) mkr. Resultatet efter finansiella investeringar uppgick till 5,1 (6,6) mkr och vinstmarginalen till 17,8 (20,6) %. Likviditet och soliditet Likvida medel vid periodens slut uppgick till 50,9 (32,5) mkr och soliditeten uppgick till 68,8 (54,6) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under perioden. Bolagets innehav i aktier, andelar i värdepappersfond och aktieoptioner redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Erhållna premier för utfärdade aktieoptioner redovisas bland kortfristiga skulder. Aktier, andelar i värdepappersfond och aktieoptioner värderas i bokslutet till anskaffningsvärdet vilket uppgår till 21,4 mkr. För utfärdade aktieoptioner redovisas erhållet premium som skuld med 4,4 mkr. Den sammanlagda orealiserade vinsten från innehavet av värdepapper uppgår till 11,4 mkr. Medarbetare Vid periodens utgång hade bolaget 134 (115) personer anställda. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 13 (14) underkonsulter i genomsnitt under perioden. MSC har förstärkt ledningen genom tillsättning av tre nya chefer för områdena försäljning och marknad, mobila lösningar samt systemintegration. Utsikter för 2000 År 2000 är ett uppbyggnadsår för MSC i sin nya inriktning. Lednings bedömning är att kvartal 2 och 3 blir fortsatt svaga avseende nettoomsättning och rörelseresultat. Under kvartal 4 förväntas dock en ökad faktureringstillväxt. Nästa rapporttillfälle avseende perioden januari t o m juni 2000 är den 16 augusti. Stockholm den 27 april 2000 Verkställande direktören Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 27 april 2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Robert Holm Auktoriserad revisor MSC är en komplett IT-partner som utvecklar affärslösningar för den digitala och mobila framtiden. Kompetensområden är e-business och mobila lösningar, systemintegration, nätverk och kommunikation samt utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, telekom, försäkring samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O- lista. För närvarande har MSC drygt 130 anställda. År 1999 uppgick nettoomsättningen till 115 mkr och resultatet efter finansiella investeringar till 34 mkr. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel 08-446 55 06 eller Bo Svedberg, Vice VD på tel 08-446 55 12 Sammanfattning av koncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt nyckeltal Resultaträkningar (tkr) 2000-01-01 1999-01-01 1999-01-01 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 Nettoomsättning 28.699 32.169 115.028 Rörelsens kostnader -33.775 -28.697 -113.512 Rörelseresultat före -5.076 3.472 1.516 avskrivningar Avskrivningar -1.067 -737 -2.949 Rörelseresultat efter avskrivningar -6.143 2.735 -1.433 Resultat från finansiella investeringar 11.239 3.893 35.069 Resultat efter finansiella investeringar 5.096 6.628 33.636 Skatt -1.896 -2.008 -10.576 Periodens resultat 3.200 4.620 23.060 Balansräkningar (tkr) 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 Anläggningstillgångar 15.478 9.495 16.264 Övriga 41.192 41.718 37.761 omsättningstillgångar Kassa och bank 50.906 32.498 60.083 Summa tillgångar 107.576 83.711 114.108 Eget kapital 74.006 45.702 70.755 Avsättningar 4.681 2.935 3.925 Kortfristiga skulder 28.889 35.074 39.428 Summa eget kapital och 107.576 83.711 114.108 skulder Kassaflödesanalyser 2000-01-01 1999-01-01 1999-01-01 (tkr) 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 Kassaflöde från den -13.768 2.170 1.153 löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhete n 4.541 5.806 40.755 Kassaflöde från finansieringsverksamhet en 50 57 -6.290 Förändring av likvida medel -9.177 8.033 35.618 Nyckeltal 2000-01-01 1999-01-01 1999-01-01 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 Faktureringstillväxt (%) -10,8 27,8 14,5 Rörelsemarginal (%) Neg 8,5 1,3 Vinstmarginal (%) 17,8 20,6 29,2 Vinst per aktie (kr) 1,01 1,50 7,38 Soliditet (%) 68,8 54,6 62,0 Medeltal anställda 137 114 119 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01960/bit0002.pdf

Show as PDF