Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport 2000-06-30 (6 månader)

10:17 / 16 August 2000 Empir Group Press release

Delårsrapport 2000-06-30 (6 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 54,8 (63,0) mkr * Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,8 (14,2) mkr * Vinstmarginalen uppgick till 14,2 (22,5) % * Vinsten per aktie uppgick till 1,62 (3,21) kr Försäljning och resultat Under andra kvartalet förstärkte MSC sin ställning som e-business leverantör genom flera strategiska åtgärder. Bland dessa kan nämnas en ytterligare förstärkning av ledningen, genom rekrytering av ett antal nyckelpersoner. Genom dessa och övriga rekryteringar, har MSC nu en god kompetensplattform inom affärsområdena Business och Mobile Solutions. MSC är därmed en komplett leverantör av de lösningar kunderna idag efterfrågar inom dessa områden. Som ett naturligt steg i satsningen på mobilitet har MSC gått med i WAP Forum, den samlade internationella organisationen för utvecklingen av WAP-tekniken. MSC har också förvärvat en minoritets post i Pollux Feedback AB, ett bolag som utvecklar mjukvarulösningar för relationshantering över Internet. Inom utbildningsverksamheten har MSC inlett ett samarbete med Sun Microsystems för att kunna erbjuda öppna kurser i deras "office-program" StarOffice. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 54,8 (63,0) mkr. Nedgången i efterfrågan av de traditionella IT-konsulttjänster som präglat början av året har vänt och beläggningen förbättras nu efterhand. Omsättningen påverkas fortfarande av MSC:s satsningar och investeringar i Internetrelaterade tjänster. Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 61,0 (56,9) mkr och rörelseresultatet före avskrivningar till -6,3 (6,1) mkr. Rörelseresultatet har belastats med goodwillavskrivningar om 1,6 (0,8) mkr. Rörelsens kostnader har minskats med allokerat överskott från SPP. Denna jämförelsestörande post uppgår till 5,4 mkr. Fordran på SPP har i balansräkningen redovisats dels som anläggningstillgång 2,2 mkr och dels som övriga omsättningstillgångar 3,2 mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 16,0 (9,5) mkr. Resultatet efter finansiella investeringar uppgick till 7,8 (14,2) mkr och vinstmarginalen till 14,2 (22,5) %. Vinsten per aktie under perioden uppgick till 1,62 (3,21) kr. Likviditet och soliditet Likvida medel vid periodens slut uppgick till 27,2 (30,6) mkr och soliditeten uppgick till 70,3 (60,0) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under perioden. Bolagets innehav i aktier, andelar i värdepappersfond och aktieoptioner redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Minoritetsposten i Pollux Feedback AB redovisas dock som anläggningstillgång. Erhållna premier, uppgångna till 1,8 mkr, för utfärdade aktieoptioner redovisas bland kortfristiga skulder. Aktier, andelar i värdepappersfond och aktieoptioner värderas i bokslutet till anskaffningsvärdet vilket uppgår till 17,7 mkr. Den sammanlagda orealiserade vinsten från innehavet av värdepapper uppgår till 1,5 mkr. Medarbetare Vid periodens utgång hade bolaget 128 (122) personer anställda. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 14 (14) underkonsulter i genomsnitt under perioden. För att skapa fokuserade grupper som kan möta kundernas krav inom de nya marknaderna samt underlätta den interna kompetensutvecklingen, har MSC under våren genomfört en större omorganisation. MSC har dessutom förstärkt ledningen genom tillsättningen av en ny chef för enheten Nätverk och Kommunikation. Utsikter för 2000 Ledningens bedömning är att kvartal 3 blir fortsatt svag avseende nettoomsättning och rörelseresultat men att kvartal 4 får en ökad faktureringstillväxt. Rörelseresultatet för verksamhetsåret 2000 beräknas blir lägre än 1999. Nästa rapporttillfälle avseende perioden januari t o m september 2000 är den 25 oktober. Stockholm den 16 augusti 2000 Verkställande direktören MSC är en komplett IT-partner som utvecklar affärslösningar för den digitala och mobila framtiden. Kompetensområden är e-business och mobila lösningar, systemintegration, nätverk och kommunikation samt utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, telekom, försäkring samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. MSC har drygt 130 anställda. År 1999 uppgick nettoomsättningen till 115 mkr och resultatet efter finansiella investeringar till 34 mkr. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel 08-446 55 06 eller Helén Källholm, Ekonomi CFO på tel 08-446 55 12 Sammanfattning av koncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt nyckeltal Resultaträkningar (tkr) 2000-04- 1999-04- 2000-01- 1999-01- 1999-01- 01 01 01 01 01 2000-06- 1999-06- 2000-06- 1999-06- 1999-12- 30 30 30 30 31 Nettoomsättning 26.074 30.806 54.773 62.975 115.028 Rörelsens kostnader -27.256 -28.160 -61.031 -56.856 -113.512 Rörelseresultat före -1.182 2.646 -6.258 6.119 1.516 avskrivningar Avskrivningar -873 -738 -1.940 -1.475 -2.949 Rörelseresultat efter -2.055 1.908 -8.198 4.644 -1.433 avskrivningar Resultat från finansiella 4.711 5.626 15.950 9.518 35.069 investeringar Resultat efter finansiella investeringar 2.656 7.534 7.752 14.162 33.636 Skatt -706 -2.280 -2.602 -4.288 -10.576 Periodens resultat 1950 5.254 5.150 9.874 23.060 Balansräkningar (tkr) 2000-06-30 1999-06-30 1999-12-31 Anläggningstillgångar 18.155 14.188 16.264 Övriga omsättningstillgångar 51.571 44.512 37.761 Kassa och bank 27.246 30.567 60.083 Summa tillgångar 96.972 89.267 114.108 Eget kapital 68.137 53.566 70.755 Avsättningar 3.971 4.259 3.925 Kortfristiga skulder 24.864 31.442 39.428 Summa eget kapital och skulder 96.972 89.267 114.108 Kassaflödesanalyser (tkr) 2000-01-01 1999-01-01 1999-01-01 2000-06-30 1999-06-30 1999-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten -38.582 1.931 1.153 Kassaflöde från investeringsverksamheten 13.514 7.267 40.755 Kassaflöde från -7.769 -3.096 -6.290 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel -32.837 6.102 35.618 Nyckeltal 2000-04- 1999-04- 2000-01- 1999-01- 1999-01- 01 01 01 01 01 2000-06- 1999-06- 2000-06- 1999-06- 1999-12- 30 30 30 30 31 Faktureringstillväxt (%) -15,4 20,7 -13,0 24,2 14,5 Rörelsemarginal (%) Neg 8,6 Neg 9,7 1,3 Vinstmarginal (%) 10,2 24,4 14,2 22,5 29,2 Vinst per aktie (kr) 0,62 1,71 1,62 3,21 7,38 Soliditet (%) - - 70,3 60,0 62,0 Medeltal anställda 129 115 133 115 119 Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/16/20000816BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/16/20000816BIT00130/bit0002.pdf

Show as PDF