Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport 2001-09-30 (9 månader)

10:00 / 25 October 2001 Empir Group Press release

Delårsrapport 2001-09-30 (9 månader) · Nettoomsättningen uppgick till 59,0 (76,2) mkr · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -6,3 (-9,7) mkr · Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 37,1 mkr Omsättning och resultat Koncernens totala omsättning för perioden uppgick till 59,0 (76,2) mkr. Marknadssituationen för IT-tjänster har under det tredje kvartalet utvecklats negativt och efterfrågan i uppdragsverksamheten har minskat. Perioden har präglats av en ökad överkapacitet med prispress och lägre kapacitetsutnyttjande som följd. Semesterperioden som infaller i det tredje kvartalet har som förväntat också påverkat omsättningen. Mot bakgrund av det rådande marknadsläget fortsätter MSC att fokusera på försäljningen och kostnadsreduktion som åtgärder för att förbättra lönsamheten. Rörelsekostnaderna uppgick under perioden till 65,4 (85,9) mkr och rörelseresultatet före avskrivningar har förbättrats med 3,4 mkr till - 6,3 (-9,7) mkr. Trots den minskade volymen har rörelseresultatet förbättrats jämfört med samma period föregående år. Avskrivningar av goodwill har belastat rörelseresultatet med 1,2 (2,4) mkr. Den allmänna nedgången på börsen har påverkat MSCs finansnetto. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till -6,9 (14,6) mkr och resultatet efter finansiella poster blev -15,1 (1,9) mkr. Resultatet från de finansiella investeringarna har belastats med en nedskrivning hänförlig till orealiserade kursnedgångar med 2,6 mkr. Avyttring av två dotterbolag har genererat en koncernmässig förlust på 2,9 mkr. Denna jämförelsestörande post ingår i resultatet från finansiella investeringar. Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 37,1 (42,4) mkr och soliditeten uppgick till 65,9 (71,7) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under perioden. Moderbolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Minoritetsposten i Pollux Feedback AB redovisas dock som anläggningstillgång. Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 400.000 av serie A och 2.770.000 av serie B. Under våren har koncernens anställda erbjudits att förvärva teckningsoptioner i moderbolaget på marknadsmässiga villkor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer moderbolagets egna kapital att öka med 300 tkr vilket motsvarar en utspädning med cirka 6 % av aktiekapitalet. Medarbetare Vid periodens utgång hade koncernen 72 (124) personer anställda. Personalminskningen speglar en svagare marknadsutvecklingen jämfört med förra året. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 14 (15) underkonsulter i genomsnitt under perioden. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 51,9 (60,4) mkr. Resultatet efter avskrivningar uppgick till -5,1 (-6,1) mkr. Resultatet efter finansiella investeringar blev -8,0 (8,4) mkr. De finansiella investeringarna har belastats med en jämförelsestörande post, hänförlig till förlust vid försäljning av dotterbolag, uppgående till 3,9 mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 32,2 (38,5) mkr. Utsikter för 2001 MSC har en bred kundbas, finansiell uthållighet och står stabilt trots den rådande konjunkturen. Även om marknadsläget idag är instabilt och svårbedömt, kvarstår MSCs uppfattning om en positiv långsiktig marknadsutveckling med god efterfrågan för bolagets tjänster. Efterfrågan under det sista kvartalet bedöms dock vara fortsatt svag varför styrelsens bedömning är att helårsresultatet blir negativt. Nästa rapporttillfälle, avseende bokslutskommuniké 2001, är den 5 februari. Rapporten finns tillgänglig på bolagets kontor, Svärdvägen 11 D, 182 33 Danderyd, eller på hemsidan www.msc.se Stockholm den 25 oktober 2001 Verkställande direktören Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel 08-446 55 06 eller Helén Källholm, Vice VD på tel 08-446 55 12 MSC är en komplett IT-partner. MSC skapar lösningar från idé till genomförande, baserade på internet och mobilt internet. Kompetensområden är Business Solutions, Object Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. Bolaget är noterat vid Stockholms fondbörs O-lista. MSC har drygt 70 anställda. År 2000 uppgick nettoomsättningen till 107 mkr. Sammanfattning av koncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt nyckeltal Resultaträkni 2001-07- 2000-07- 2001-01-01 2000-01-01 2000-01- ngar (tkr) 01 2001- 01 2000- 2001-09-30 2000-09-30 01 09-30 09-30 2000-12- 31 Netto- 13.083 21.476 59.045 76.249 107.046 omsättning Rörelsens kostnader Köpta varor -2.548 -3.893 -8.953 -13.894 -20.197 och tjänster Externa -4.442 -5.070 -17.379 -18.746 -24.966 kostnader Personal- -10.614 -15.892 -38.790 -57.958 -69.561 kostnader Övriga -196 -44 -263 4.668 -683 rörelse kostnader Summa -17.800 -24.899 -65.385 -85.930 -115.407 rörelsens kostnader Rörelse- -4.717 -3.423 -6.340 -9.681 -8.361 resultat före avskrivningar Avskrivningar -577 -1.019 -1.854 -2.959 -7.123 och nedskrivninga r Rörelse- -5.294 -4.442 -8.194 -12.640 -15.484 resultat efter avskrivningar Resultat från -2.372 -1.381 -6.899 14.569 12.987 finansiella investeringar Resultat -7.666 -5.823 -15.093 1.929 -2.497 efter finansiella investeringar Skatt -112 1.719 -65 -883 -576 Periodens -7.778 -4.104 -15.158 1.046 -3.073 resultat Balansräkningar (tkr) 2001-09-30 2000-09-30 2000-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 4.669 11.293 8.491 anläggningstillgångar Materiella 1.703 2.395 2.055 anläggningstillgångar Finansiella 3.424 4.383 3.782 anläggningstillgångar Summa 9.796 18.071 14.328 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 16.307 28.819 25.183 Kortfristiga 10.330 15.767 15.450 placeringar Kassa och bank 26.749 26.643 30.520 Summa 53.386 71.229 71.153 omsättningstillgångar Summa tillgångar 63.182 89.300 85.481 EGET KAPITAL 2001-09-30 2000-09-30 2000-12-31 OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 44.575 46.199 44.393 Fritt eget kapital -2.916 17.833 15.413 Summa eget kapital 41.659 64.032 59.806 Avsättningar 3.369 3.995 3.304 Skulder Långfristiga skulder 327 - - Kortfristiga skulder 17.827 21.273 22.371 Summa eget kapital 63.182 89.300 85.481 och skulder Förändring av eget Aktiekapital Bundna Fritt eget kapital (3.170.000 aktier reserver Kapital á 1,50 kr) Belopp 2001-01-01 4.755 -39.638 15.412 Teckningsoptioner 182 Utdelning -3.170 Periodens resultat -15.158 Belopp 2001-09-30 4.755 39.820 -2.916 Kassaflödesanalyser 2001-01-01 2000-01-01 2000-01-01 (tkr) 2001-09-30 2000-09-30 2000-12-31 Kassaflöde från den -1.082 -33.507 -29.993 löpande verksamheten Kassaflöde från 271 7.836 8.308 investerings- verksamheten Kassaflöde från -2.959 -7.769 -7.878 finansieringsverksamhet en Förändring av likvida -3.770 -33.440 -29.563 medel Nyckeltal 2001-07-01 2000-07- 2001-01- 2000-01- 2000-01- 2001-09-30 01 2000- 01 2001- 01 01 09-30 09-30 2000-09- 2000-12- 30 31 Faktureringstil -39,1 -13,5 -22,6 -13,2 -6,9 lväxt (%) Kapitalets 0,77 0,92 1,06 1,00 1,07 omsättnings- hastighet Rörelse- Neg Neg Neg Neg Neg marginal (%) Vinst- Neg Neg Neg 2,5 Neg marginal (%) Vinst per -2,45 -1,29 -4,78 0,33 -0,97 aktie (kr) Vinst per - - -6,08 4,24 -0,97 aktie, 12 mån Resultat före -65 -27 -77 -75 -67 avskriv. per anställd (tkr) Soliditet (%) - - 65,9 71,7 70,0 Medeltal 73 125 82 130 125 anställda Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. De förändringar i redovisningsprinciper som genomförts under år 2001 är: Leasingavtal tecknade from år 2001-01-01 redovisas som finansiella i enlighet med RR 6:99. · Avskrivning av datorer sker from år 2001 över fyra år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011024BIT01560/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011024BIT01560/bit0001.pdf

Show as PDF