Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 2000-12-31

09:06 / 1 February 2001 Empir Group Press release

Bokslutskommuniké 2000-12-31 Verksamhetsåret 2000 * Nettoomsättningen uppgick till 107,0 (115,0) mkr. * Resultatet efter finansnetto uppgick till -2,5 (33,6) mkr * Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 46,0 mkr Fjärde kvartalet * Omsättningen ökade med 13% till 30,8 (27,2) mkr. * Rörelseresultat före avskrivningar ökade med 5,2 mkr till 1,3 (-3,9) mkr. * Positivt kassaflöde för sista tre månaderna med 3,9 mkr. Viktiga händelser under året Året inleddes med att MSC förnyade partneravtalet med Rational Software Corporation. Avtalet ger MSC möjlighet att erbjuda marknaden konsulttjänster och utbildning inom Rationals objektorienterade metoder, ett viktigt fokusområde för MSC. MSC har utöver strategiskt viktiga ramavtal, utvecklat försäkringssystem inom motor- och civilförsäkringar åt försäkringsalternativet SUSAB (Scandinavian Underwriting Services AB). Genom MSC:s utveckling av servicebokningssystem för Kaiser Bil AB får kunderna möjlighet att direkt boka ledig servicetid. MSC har skapat ett nytt affärsområde vars uppgift är att fokusera på mobila tillämpningar. Under året har det skett en kompetensuppbyggnad inom mobila lösningar och handdatorområdet. MSC har därmed kapacitet att skapa ett mervärde för kunden när det gäller handdatortillämpningar och trådlösa applikationer. MSC har också förstärkt sin mobila inriktning genom samarbetet med Extended Systems Inc. samt dess nordiska generalagent Datanät AB. MSC kan härigenom erbjuda färdiga lösningar för integrering av applikationer för mobila handdatorer, s k PDA'er som tex Palm. Företagsanvändare kan med dessa handdatorer och denna lösning anslutas via mobil kommunikation för att nå företagsintern information. Ett antal projekt inom området har etablerats och satsningen kommer att intensifieras under år 2001. Försäljning och resultat Verksamhetsåret 2000 Efterfrågan på IT-konsulttjänsterna har påverkats av en stagnation efter årsskiftet 1999/2000 vilket medfört en lägre faktureringstillväxt för hela verksamhetsåret. Under andra halvåret har beläggningssituationen dock förbättrats avsevärt. Under år 2000 har MSC fortsatt sitt förändringsarbete för att bli en komplett IT-partner. Nya kompetensområden (Business Solution samt Mobile Solution) har tillkommit och ledningen har förstärkts med ett flertal nyckelpersoner. Nettoomsättningen för perioden januari - december uppgick till 107,0 (115,0) mkr. Konsultverksamhetens andel av omsättningen var 91,9 mkr och utbildningsverksamhetens 15,1 mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar blev ackumulerat -8,4 (1,5) mkr. Den positiva resultatutvecklingen under hösten har inte kunnat kompensera den svaga inledningen på året och resultatet är därför lägre än förväntat. Rörelsens kostnader har under året minskats med allokerat överskott från SPP. Denna jämförelsestörande post uppgår till 5,7 mkr. Återstående fordran på SPP har i balansräkningen redovisats dels som anläggningstillgång med 1,3 mkr och dels som övriga omsättningstillgångar med 3,0 mkr. Avskrivningar och nedskrivningar av goodwill har belastat rörelseresultatet med 6,3 mkr, varav nedskrivning 3,1 mkr. I moderbolaget har en nedskrivning av bokfört värde på dotterbolagsaktier skett med 5,4 mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 13,0 (35,1) mkr och resultatet efter finansiella poster blev -2,5 (33,6) mkr. Resultatet från de finansiella investeringarna har belastats med en nedskrivning hänförlig till orealiserade kursnedgångar med 3,4 mkr. Fjärde kvartalet 2000 Den positiva resultatutvecklingen som kunde skönjas redan under det tredje kvartalet har förstärks under det fjärde. Trots den vikande marknaden har beläggningen varit hög under hela perioden och för närvarande utgör rekryteringen den största utmaningen. Arbetsmarknaden är besvärlig då det råder brist på såväl e-businesskonsulter som traditionella IT-konsulter. Ledningen har under andra halvåret arbetat med kraftfulla åtgärder för att stärka kostnadskontrollen vilket också givit resultat under fjärde kvartalet. Koncernens nettoomsättning för perioden oktober - december har ökat med 13% till 30,8 (27,2) mkr och rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 5,2 mkr till 1,3 (-3,9) mkr jämfört samma period under 1999. För fjärde kvartalet är kassaflödet positivt. Trots färre antal anställda har omsättningen ökat under det fjärde kvartalet. Kvartalsres 2000 1999 ultat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Nett ooms ättn ing 28 699 26 074 21 476 30 797 32 169 30 806 24 826 27 227 Röre lsen s kost nade r -33 775 -27 256 -24 899 -29 477 -28 697 -28 161 -25 550 -31 104 Röre lser esul tat före avsk rivn ing -5 076 -1 182 -3 423 1 320 3 472 2 645 -724 -3 877 Avsk rivn inga r -1 067 -873 -1 019 -4 164 -737 -737 -737 -738 Röre lser esul tat efte r avsk rivn ing -6 143 -2 055 -4 442 -2 844 2 735 1 908 -1 461 -4 615 Fina nsie lla inve ster inga 11 239 4 711 -1 381 -1 582 3 893 5 626 3 054 22 497 r Resu ltat efte r fina nsie lla inve ster inga r 5096 2 656 - 5 823 -4 426 6 628 7 534 1 593 17 881 Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 46,0 (75,4) mkr och soliditeten uppgick till 70,0% (62,0) %. Under året har MSC förvärvat 10 % av intressebolaget Pollux Feedback AB för 2,5 mkr. Bolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Nedskrivning har skett med 3,4 mkr till marknadsvärdet, 15,5 mkr. Minoritetsposten i Pollux Feedback AB redovisas dock som anläggningstillgång. Medarbetare Vid årets utgång hade bolaget 100 (132) personer anställda. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 15 (12) underkonsulter i genomsnitt under året. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättningen var 86,6 (99,7) mkr och resultatet efter finansiella investeringar blev 2,1 (36,7) mkr. Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 39,7 (69,1) mkr. Nettoomsättningen för perioden oktober - december har ökat med 8 % till 26,2 (24,3) mkr och rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 1,0 mkr till 0,8 (-0,2 ) mkr jämfört samma period under 1999. För fjärde kvartalet är kassaflödet positivt. Utsikter för 2001 Under år 2001 kommer MSC att fokusera på utveckling och förstärkning av de befintliga kompetensområdena. Vår bedömning är att arbetsmarknaden för IT- konsulter kommer att stabiliseras och att bolag med finansiell uthållighet blir mer attraktiva för såväl arbetstagare som kunder och investerare. Trots den avmattning som kan skönjas i den svenska konjunkturen tror ledningen att efterfrågan på MSC:s tjänster kommer att räcka till en tvåsiffrig tillväxt och en acceptabel lönsamhet. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning om 1 kr per aktie. Bolagsstämma m m Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 5 april. Årsredovisning för 2000 offentliggörs i början av april. Nästa rapporttillfälle avseende perioden januari t o m mars 2001 är den 26 april. Stockholm den 1 februari 2001 Verkställande direktören För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel 08-446 55 06 eller Helén Källholm, Vice VD på tel 08-446 55 12. MSC är en komplett IT-partner på marknaden för e-business. MSC skapar affärslösningar från idé till genomförande, baserade på internet och mobilt internet. Kompetensområden är Business Solutions, Object Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom finansbranschen, försäkring, telekom, samt resor och transporter. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. MSC har cirka 100 anställda. Sammanfattning av koncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt nyckeltal ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00150/bit0002.pdf

Show as PDF