Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport 2001-03-31 (3 månader)

09:32 / 26 April 2001 Empir Group Press release

Delårsrapport 2001-03-31 (3 månader) · Nettoomsättningen uppgick till 25,3 (28,7) mkr · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,6 (-5,1) mkr · Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 45,0 mkr · Positivt kassaflöde under kvartalet med 0,9 mkr Försäljning och resultat MSC fortsätter att stärka sin position som en komplett IT-partner som utvecklar kundanpassad mjukvara. Genom att erbjuda affärslösningar utifrån kundens behov skapar MSC mervärde hos kunden. Intresset för mobila lösningar är stort och denna verksamhet har också börjat generera intäkter under första kvartalet. En stor satsning på metodik har skett i samverkan med Rational Software och denna har också börjat visa resultat. Det första kvartalet har dock påverkats av nedgången i konjunkturen och den avmattning som kunnat skönjas på IT-marknaden vilket medfört att omsättningen varit lägre än föregående år. Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 25,3 (28,7) mkr. För att anpassa sig till den krympande efterfrågan har MSC genomfört en anpassning av kapacitet och overhead. Rörelsekostnaderna har därför kunnat reduceras under perioden till 25,9 (33,8) mkr och rörelseresultatet före avskrivningar har förbättrats med 4,5 mkr till -0,6 (-5,1) mkr. Avskrivningar av goodwill har belastat rörelseresultatet med 0,6 (0,8) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till -2,6 (11,2) mkr och resultatet efter finansiella poster blev -4,0 (5,1) mkr. Resultatet från de finansiella investeringarna har belastats med en nedskrivning hänförlig till orealiserade kursnedgångar med -2,8 mkr. Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 45,0 (72,5) mkr och soliditeten uppgick till 69.1 (68,8) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under perioden. Bolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Minoritetsposten i Pollux Feedback AB redovisas dock som anläggningstillgång. Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 400.000 av serie A och 2.770.000 av serie B. Medarbetare Efter kapacitetsanpassningen under år 2000 hade bolaget vid periodens utgång 86 (134) personer anställda. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 15 (13) underkonsulter i genomsnitt under perioden. Personalfrågorna är ett prioriterat område för ledningen och MSC har därför infört ett nytt bonussystem samt initierat ett nytt optionsprogram för personalen. Antalet uppsägningar för senare delen av kvartalet är låg. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättningen var 22,0 (21,3) mkr. Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,9 (-5,1) mkr och förbättrades alltså med 4,2 mkr jämfört med samma period under år 2000. Resultatet efter finansiella investeringar blev -3,5 (6,0) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 40,4 (66,7) mkr. Utsikter för 2001 Under år 2001 kommer MSC att fortsätta att fokusera på lönsamhet genom att prioritera hög beläggningsgrad och kompetens i relation till kundens behov. Såväl omstruktureringar som nysatsningar under det gånga året har börjat ge resultat. Ledningen tror att arbetsmarknaden för IT-konsulter inom MSCs marknadssegment kommer att stabiliseras och att efterfrågan på MSCs tjänster kommer att räcka till en acceptabel tillväxt och lönsamhet på helårsbasis. Nästa rapporttillfälle, avseende perioden januari t o m juni 2001, är den 6 augusti. Rapporten finns tillgänglig på bolagets kontor, Svärdvägen 11 D, 182 33 Danderyd. Tel: 08-446 5500 eller på hemsidan www.msc.se Stockholm den 26 april 2001 Verkställande direktören Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. MSC är en komplett IT-partner. MSC skapar affärslösningar från idé till genomförande, baserade på internet och mobilt internet. Kompetensområden är Business Solutions, Object Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. Bolaget är noterat vid Stockholms fondbörs O-lista. MSC har cirka 85 anställda. År 2000 uppgick nettoomsättningen till 107 mkr. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel 08-44655 06 eller Helén Källholm, Vice VD på tel 08-446 55 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00100/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00100/bit0002.pdf Hela Rapporten

Show as PDF