Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport 2001-06-30 (6 månader)

10:00 / 6 August 2001 Empir Group Press release

Delårsrapport 2001-06-30 (6 månader) · Nettoomsättningen uppgick till 46,0 (54,8) mkr · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,6 (-6,3) mkr · Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 41,4 mkr Omsättning och resultat Marknaden för IT-konsulting har under det första halvåret varit svagare än förväntat och uppbromsningen i den svenska ekonomin har lett till en allmän försiktighet på marknaden. MSC:s uppfattning om en positiv långsiktig marknadsutveckling med god efterfrågan för bolagets tjänster kvarstår dock. Under tiden fortsätter MSC sina ansträngningar med att förbättra lönsamheten genom förstärkta försäljningsansträngningar och kostnadsreducerande åtgärder. MSC-koncernen har förändrats under det andra kvartalet genom försäljning av två dotterbolag, Elektrosoft AB samt MSC Utbildning AB. Koncernens totala omsättning under första halvåret uppgick till 46,0 (54,8) mkr. Under årets första månader har debiteringsgraden inom konsultrörelsen varit förhållandevis god. Den minskade efterfrågan har lett till att MSC valt att anpassa sin kapacitet. Den avtagande försäljningsvolymen och minskningen av antalet intäktspersoner har medfört att koncernens nettoomsättning liksom kostnadsvolym sjunkit jämfört med föregående år. Rörelsekostnaderna uppgick under perioden till 47,6 (61,0) mkr och rörelseresultatet före avskrivningar har förbättrats med 4,7 mkr till - 1,6 (-6,3) mkr. Avskrivningar av goodwill har belastat rörelseresultatet med 0,8 (1,6) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till -4,5 (16,0) mkr och resultatet efter finansiella poster blev -7,4 (7,8) mkr. Resultatet från de finansiella investeringarna har belastats med en nedskrivning hänförlig till orealiserade kursnedgångar med 2,6 mkr. Avyttringen av dotterbolagen har genererat en koncernmässig förlust på 2,9 mkr. Denna jämförelsestörande post ingår i resultatet från finansiella investeringar. Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 41,4 (42,9) mkr och soliditeten uppgick till 68,8 (70,3) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under perioden. Bolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Minoritetsposten i Pollux Feedback AB redovisas dock som anläggningstillgång. Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 400.000 av serie A och 2.770.000 av serie B. Under våren har koncernens anställda erbjudits att förvärva teckningsoptioner i moderbolaget på marknadsmässiga villkor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer moderbolagets egna kapital att öka med 300 tkr vilket motsvarar en utspädning med cirka 6 % av aktiekapitalet. Medarbetare Vid periodens utgång hade bolaget 78 (128) personer anställda. Året inleddes med en stor personalminskning för att reducera överkapaciteten och minska kostnaderna. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 15 (14) underkonsulter i genomsnitt under perioden. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättningen var 40,2 (41,6) mkr. Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,6 (-4,7) mkr och förbättrades alltså med 3,1 mkr jämfört med samma period under år 2000. Resultatet efter finansiella investeringar blev -7,2 (11,2) mkr. De finansiella investeringarna har belastats med en jämförelsestörande post, hänförlig till förlust vid försäljning av dotterbolag, uppgående till 3,9 mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 36,2 (40,2) mkr. Utsikter för 2001 MSC fortsätter att fokusera på att nå lönsamhet genom att prioritera hög beläggningsgrad och rätt kompetens i relation till kundernas behov. Under det första halvåret har MSC dessutom anpassat verksamheten och kraftigt reducerat sina kostnader. Som en följd av det allmänna konjunkturklimatet är dock den ekonomiska utvecklingen svårbedömd under resten av året. MSC:s uppfattning är ändå att marknaden för IT-tjänster på sikt kommer att stabiliseras och att marknaden för MSC tjänster långsiktig är god. MSC bedömer att en viss återhämtning av lönsamheten kan ske under det fjärde kvartalet. Nästa rapporttillfälle, avseende perioden januari t o m september 2001, är den 30 oktober. Rapporten finns tillgänglig på bolagets kontor, Svärdvägen 11 D, 182 33 Danderyd. Tel: 08-446 5500 eller på hemsidan www.msc.se Stockholm den 6 augusti 2001 Verkställande direktören Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel 08-446 55 06 eller Helén Källholm, Vice VD på tel 08-446 55 12 MSC är en komplett IT-partner. MSC skapar affärslösningar från idé till genomförande, baserade på internet och mobilt internet. Kompetensområden är Business Solutions, Object Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. Bolaget är noterat vid Stockholms fondbörs O-lista. MSC har cirka 80 anställda. År 2000 uppgick nettoomsättningen till 107 mkr. Sammanfattning av koncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt nyckeltal Resultaträknin 2001-04-01 2000-04-01 2001-01-01 2000-01-01 2000-01-01 gar (tkr) 2001-06-30 2000-06-30 2001-06-30 2000-06-30 2000-12-31 Nettoomsättnin 20.646 26.074 45.962 54.773 107.046 g Rörelsens kostnader Köpta varor -3.116 -5.459 -6.405 -10.002 -20.197 och tjänster Externa -5.756 -7.707 -12.937 -13.676 -24.966 kostnader Personalkostna -12.748 -20.221 -28.176 -42.065 -69.561 der Övriga -67 +6.131 -67 +4.712 -683 rörelsekostnad er Summa -21.687 -27.256 -47.585 -61.031 -115.407 rörelsens kostnader Rörelseresulta -1.041 -1.182 -1.623 -6.258 -8.361 t före avskrivningar Avskrivningar -417 -873 -1.277 -1.940 -7.123 och nedskrivningar Rörelseresulta -1.458 -2.055 -2.900 -8.198 -15.484 t efter avskrivningar Resultat från -1.934 4.711 -4.527 15.950 12.987 finansiella investeringar Resultat efter -3.392 2.656 -7.427 7.752 -2.497 finansiella investeringar Skatt 24 -706 47 -2.602 -576 Periodens -3.368 1.950 -7.380 5.150 -3.073 resultat Balansräkningar (tkr) 2001-06-30 2000-06-30 2000-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 5.066 12.083 8.491 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 2.027 1.689 2.055 Finansiella anläggningstillgångar 3.424 4.383 3.782 Summa anläggningstillgångar 10.517 18.155 14.328 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 19.952 35.900 25.183 Kortfristiga placeringar 14.659 15.671 15.450 Kassa och bank 26.767 27.246 30.520 Summa omsättningstillgångar 61.378 78.817 71.153 Summa tillgångar 71.895 96.972 85.481 EGET KAPITAL OCH SKULDER 2001-06-30 2000-06-30 2000-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital 44.575 46.191 44.393 Fritt eget kapital 4.863 21.946 15.413 Summa eget kapital 49.438 68.137 59.806 Avsättningar 3.257 3.971 3.304 Skulder Långfristiga skulder 347 - - Kortfristiga skulder 18.853 24.864 22.371 Summa eget kapital och skulder 71.895 96.972 85.481 Förändring av eget Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital (3.170.000 aktier á Kapital 1,50 kr) Belopp 2001-01-01 4.755 39.638 15.413 Teckningsoptioner 182 Utdelning -3.170 Periodens resultat -7.380 Belopp 2001-06-30 4.755 39.820 4.863 Kassaflödesanalyser (tkr) 2001-01-01 2000-01-01 2000-01-01 2001-06-30 2000-06-30 2000-12-31 Kassaflöde från den löpande -536 -38.582 -29.993 verksamheten Kassaflöde från -212 13.514 8.308 investeringsverksamheten Kassaflöde från -3.004 -7.769 -7.878 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel -3.752 -32.837 -29.563 Nyckeltal 2001-04-01 2000-04-01 2001-01-01 2000-01-01 2000-01-01 2001-06-30 2000-06-30 2001-06-30 2000-06-30 2000-12-31 Faktureringsti -20,8 -15,4 -16,1 -13,0 -6,9 llväxt (%) Kapitalets 1,08 1,02 1,17 1,04 1,07 omsättningshas tighet Rörelsemargina Neg Neg Neg Neg Neg l (%) Vinstmarginal Neg 10,2 Neg 14,2 Neg (%) Vinst per -1,06 0,62 -2,33 1,62 -0,97 aktie (kr) Vinst per -4,92 -5,87 -0,97 aktie, 12 mån Resultat före -12,85 -9,16 -18,87 -47,05 -66,89 avskriv. per anställd (tkr) Soliditet (%) - - 68,8 70,3 70,0 Medeltal 81 129 86 133 125 anställda Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. De förändringar i redovisningsprinciper som genomförts under år 2001 är: · Leasingavtal tecknade from år 2001-01-01 redovisas som finansiella i enlighet med RR 6:99. · Avskrivning av datorer sker from år 2001 över fyra år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/06/20010803BIT00130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/06/20010803BIT00130/bit0002.pdf

Show as PDF