Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 2001-12-31

09:00 / 5 February 2002 Empir Group Press release

Bokslutskommuniké 2001-12-31 · Nettoomsättningen uppgick till 74,2 (107,0) mkr. · Resultatet efter finansnetto uppgick till -29,6 (-2,5) mkr · Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 32,3 (46,0) mkr. Viktiga händelser under året Vid årets början var efterfrågan relativt stabil. Efter sommaren försämrades dock efterfrågesituationen för MSC såsom för hela branschen. Detta har påverkat försäljningen negativt jämfört med föregående år. MSC har rationaliserat och konsoliderat organisationen för att öka fokuseringen på kärnverksamheten. Åtgärder som vidtagits är bland annat avyttring av dotterbolag samt nedskrivning av goodwill. Det arbete som inleddes redan år 2000 har fortsatt under verksamhetsåret, vilket inneburit anpassning av kostnadsmassan till verksamhetens lägre volym. Ledningen har genomfört ett kraftfullt åtgärdsprogram för att reducera kostnaderna, framförallt på personalsidan. På detta sätt har man skapat förutsättningar för en positiv utveckling under kommande år, även i en svag efterfrågesituation. Försäljning och resultat Verksamhetsåret 2001 har präglats av ett allt kärvare ekonomisk klimat ju längre året gått. Den svenska konsultmarknaden har varit hårt pressad vilket uttryckt sig i minskad efterfrågan och ökad prispress. Det finns en överkapacitet på konsultmarknaden. För MSC har avmattningen resulterat i en svagare beläggning med lägre omsättning som följd. MSC har under året fortlöpande arbetat med ett åtgärdsprogram för att anpassa kostnaderna inom koncernen och möta den svagare efterfrågan. Vidare har MSC fortsatt sitt förändringsarbete genom att rationalisera och konsolidera organisationen. Under året har organisationen renodlats och tre dotterbolag har avyttrats. Nettoomsättningen för perioden januari - december uppgick till 74,2 (107,0) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar blev ackumulerat -16,5 (-8,4) mkr och har belastats med förlust vid avyttring av dotterbolagen med -5,0 mkr. Avskrivningar och nedskrivningar har belastat rörelseresultatet med 4,9 mkr, varav av- och nedskrivningar på goodwill motsvarar 3,7 mkr. Ingen goodwill finns därefter kvar i balansräkningen. I moderbolaget har en nedskrivning av bokfört värde på dotterbolagsaktier skett med 3,9 mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till --8,2 (13,0) mkr och resultatet efter finansiella poster blev -29,6 (-2,5) mkr. Kvartalsre 2001 2000 sultat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Nettoomsät 25 20 13 15 28 26 21 30 tning 316 646 083 152 699 074 476 797 Rörelsens -25 -21 -17 -25 -33 -27 -24 -29 kostnader 898 687 800 276 775 256 899 477 Rörelseres -582 -1 -4 -10 -5 -1 -3 1 320 ultat före 041 717 124 076 182 423 avskrivnin g Avskrivnin -860 -417 -577 -3 -1 -873 -1 -4 gar 051 067 019 164 Rörelseres -1 -1 -5 -13 -6 -2 -4 -2 ultat 442 458 294 175 143 055 442 844 efter avskrivnin g Resultat -2 -1 -2 -1 11 4 711 -1 -1 från 593 934 372 350 239 381 582 finansiell a investerin gar Resultat -4 -3 -7 -14 5 096 2 656 - 5 -4 efter 035 392 666 525 823 426 finansiell a investerin gar Avyttringar Under året har MSC konsoliderat verksamheten och skapat ett mer fokuserat bolag genom avyttring av tre dotterbolag, MSC Utbildning AB, Elektrosoft i Stockholm AB och Time to market AB. Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 32,3 (46,0) mkr och soliditeten uppgick till 63,2 % (70,0) %. Bolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Värdering har skett till marknadsvärdet 4,5 mkr. Medarbetare Vid årets utgång hade koncernen 68 (100) personer anställda. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 14 (15) underkonsulter i genomsnitt under året. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 65,1 (86,6) mkr och resultatet efter finansiella investeringar blev -27,9 (2,1) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 30,0 (39,7) mkr. Utsikter för 2002 Osäkerheten runt utvecklingen på den svenska marknaden är stor och MSC bedömer att efterfrågan kommer att vara fortsatt svag under större delen av år 2002. Vi har genomfört ett kraftfullt åtgärdsprogram under sista kvartalet och på så sätt anpassat våra kostnader till en förväntad lägre efterfrågan för år 2002. Idag ser vi möjligheter för en god utveckling för MSC genom vår breda kundbas, kompetenta medarbetare och vår finansiella stabilitet. Vi har med kraft anpassat oss till den nya verkligheten, där vinst och tillväxt står i främsta rummet. Med stor sannolikhet kan vi förvänta oss en vändning i konjunkturen under senare delen av år 2002. Mot denna bakgrund förväntar vi oss en gynnsammare utveckling för MSC under år 2002. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår ingen utdelning. Bolagsstämma mm. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 25 april. Årsredovisning för 2001 offentliggörs i början av april. Nästa rapporttillfälle avseende perioden januari t o m mars 2002 är den 25 april. Stockholm den 5 februari 2002 Verkställande direktören För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel. 08- 446 55 06, 070-595 83 21 eller Helén Källholm, vice VD på tel. 08-446 55 12. MSC utvecklar väl fungerade IT-lösningar i nära samarbete med kunderna. Lösningarna omfattar systemutveckling, integration, webb, mobilitet och utbildning. De skapas genom modern teknik, metodik och management. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. Bolaget är noterat vid Stockholms fondbörs O-lista. Sammanfattning av koncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt nyckeltal Resultaträkningar (tkr) 2001- 2000- 01-01 01-01 2001- 2000- 12-31 12-31 Nettoomsättning 74.197 107.04 6 Rörelsens kostnader Köpta varor och - - tjänster 12.987 20.197 Externa kostnader - - 21.895 24.966 Personalkostnader - - 50.537 69.561 Avyttringsresultat -4.954 - dotterbolag Övriga rörelsekostnader -288 -683 Summa rörelsens - - kostnader 90.661 115.40 7 Rörelseresultat före - -8.361 avskrivningar 16.464 Avskrivningar och -4.905 -7.123 nedskrivningar Rörelseresultat efter - - avskrivningar 21.369 15.484 Resultat från -8.249 12.987 finansiella investeringar Resultat efter - -2.497 finansiella 29.618 investeringar Skatt 3.022 -576 Periodens resultat - -3.073 26.596 Balansräkningar (tkr) 2001- 2000- 12-31 12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 8.491 anläggningstillgångar Materiella 1.514 2.055 anläggningstillgångar Finansiella 390 3.782 anläggningstillgångar Summa 1.904 14.328 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 13.907 25.183 Kortfristiga 4.534 15.450 placeringar Kassa och bank 27.789 30.520 Summa 46.230 71.153 omsättningstillgångar Summa tillgångar 48.134 85.481 EGET KAPITAL OCH 2001- 2000- SKULDER 12-31 12-31 Eget kapital Bundet eget kapital 36.149 44.393 Fritt eget kapital -5.710 15.413 Summa eget kapital 30.439 59.806 Avsättningar - 3.304 Skulder Långfristiga skulder 268 - Kortfristiga skulder 17.427 22.371 Summa eget kapital och 48.134 85.481 skulder Förändring av eget Aktiekapital Bundna Fritt eget kapital (3.170.000 reserver Kapital aktier á 1,50 kr) Belopp 2001-01-01 4.755 39.638 15.413 Teckningsoptioner 399 Utdelning -3.170 Förskjutning mellan -8.643 8.643 bundet och fritt kapital Periodens resultat -26.596 Belopp 2001-12-31 4.755 31.394 -5.710 Kassaflödesanalyser 2001- 2000- (tkr) 01-01 01-01 2001- 2000- 12-31 12-31 Kassaflöde från den -4.581 - löpande verksamheten 29.993 Kassaflöde från 4.621 8.308 investeringsverksamhete n Kassaflöde från -2.771 -7.878 finansieringsverksamhet en Förändring av likvida -2.731 - medel 29.563 Nyckeltal 2001- 2000- 01-01 01-01 2001- 2000- 12-31 12-31 Faktureringstillväxt -30,7 -6,9 (%) Kapitalets 1,11 1,07 omsättningshastighet Rörelsemarginal (%) Neg Neg Vinstmarginal (%) Neg Neg Förlust per aktie (kr) -8,39 -0,97 Resultat före avskriv. -211 -67 per anställd (tkr) Soliditet (%) 63,2 70,0 Medeltal anställda 78 125 Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/05/20020204BIT01350/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/05/20020204BIT01350/bit0002.pdf

Show as PDF