Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport 2002-03-31 (3 månader)

16:45 / 25 April 2002 Empir Group Press release

Delårsrapport 2002-03-31 (3 månader) · Rörelseresultat efter avskrivningar, 0,9 (-0,6) mkr · Rörelsemarginal 5,6% · Nettoomsättningen uppgick till 16,0 (25,3) mkr · Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 29,6 mkr Försäljning och resultat MSCs verksamhet består av att utveckla kundanpassade IT-lösningar i nära samarbete med uppdragsgivaren genom att använda modern teknik, metodik och väl utvecklad projektledning. Lösningarna innefattar systemutveckling, integration, webb, mobilitet och utbildning. Investeringsviljan hos våra kunder har varit svag under perioden som därmed medfört en lägre efterfrågan på IT-konsulttjänster. Tack vare en bred kundbas i olika branscher har MSC ändå haft över 70% beläggningsgrad inom konsultverksamheten och en god efterfrågan avseende utbildningstjänsterna. De kapacitetsanpassningar som gjorts under föregående år har dock medfört en omsättningsminskning under det första kvartalet. För MSCs ledning har resultatutvecklingen, snarare än volymtillväxten, varit i fokus under perioden. Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 16,0 (25,3) mkr. Rörelsekostnaderna uppgick till 14,9 mot 25,9 mkr föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar har förbättrats med 1,6 mkr till 1,0 mkr och resultat efter avskrivningarna uppgick till 0,9 (-0,6) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till - 0,8 (-2,6) mkr och resultatet efter finansiella poster blev 0,05 (-4,0) mkr. Resultatet från de finansiella investeringarna har belastats med en nedskrivning hänförlig till orealiserade kursnedgångar med - 1,4 (-2,8) mkr. Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 29,6 (45,0) mkr och soliditeten uppgick till 67,2 (69,1) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under perioden. Bolagets innehav i aktier redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 400.000 av serie A och 2.770.000 av serie B. Totalt eget kapital uppgår till 30,5 (55,8) mkr. Medarbetare Som en följd av kapacitetsanpassningarna under år 2001 hade bolaget i genomsnitt 64 (86) personer anställda under kvartal 1 år 2002. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 13 (15) underkonsulter i genomsnitt under perioden. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 13,2 (22,0) mkr. Resultatet efter avskrivningar uppgick till 0,5 (-0,9) mkr och förbättrades alltså med 1,4 mkr jämfört med samma period under år 2001. Resultatet efter finansiella investeringar blev - 0,3 (-3,5) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 28,8 (40,4) mkr. Utsikter för 2002 Marknaden för vissa branscher såsom telekom och transporter kommer sannolikt att vara fortsatt svag även under år 2002. Det är dock troligt att konjunkturen vänder uppåt under senare delen av året, vilket kan medföra en större investeringsvilja hos kunderna inom finans-, energi- och handel. Den offentliga sektorn samt läkemedelsindustrins efterfrågan på konsulter blir sannolikt god under detta år. Det är ledningens bedömning att anpassningar till euron kan komma igång redan under år 2002. Konkurrenssituationen har också förändrats. Antalet konsultföretag har minskat väsentligt under den senaste tiden. Det råder anställningsstopp hos många stora kundföretag vilket medför att tillgången till kompetent arbetskraft är för närvarande god. Ovanstående faktorer gör att ledningen känner en försiktig optimism avseende resultatutvecklingen under år 2002. Nästa rapporttillfälle, avseende perioden januari t o m juni 2002, är den 14 augusti. Rapporten finns tillgänglig på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm. Tel: 08-446 5500 eller på hemsidan www.msc.se Stockholm den 25 april 2002 Verkställande direktören Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. MSC utvecklar väl fungerade IT-lösningar i nära samarbete med kunderna. Lösningarna omfattar systemutveckling, integration, webb, mobilitet och utbildning. De skapas genom modern teknik, metodik och management. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. År 2001 uppgick nettoomsättningen till 74 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O- lista. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel 08-446 55 06 eller Helén Källholm, Vice VD på tel 08-446 55 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT01570/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT01570/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Show as PDF