Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport 2004-09-30 (9 månader)

08:57 / 5 November 2004 Empir Group Press release

Delårsrapport 2004-09-30 (9 månader) · Nettoomsättningen uppgick till 22,4 (30,9) mkr · Resultat efter skatt uppgick till -2,7 (-4,8) mkr · Resultat per aktie uppgick till -0,87 (-1,51) kr · Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgår till 16,3 (22,4) mkr Verksamhet MSC är ett konsultföretag med fokus på att hjälpa kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC utvecklar lösningar i nära samarbete med sina kunder och erbjuder kvalificerade tjänster inom Verksamhetsutveckling, Systemutveckling, Teknik och Utbildning. MSCs tjänster kan levereras var för sig, men i praktiken medför ofta kundens behov och uppdragets omfattning att ett uppdrag har inslag från flera tjänsteområden. MSC erbjuder, genom det helägda bolaget INDEX Utbildning AB utbildningar i produkter från leverantörer som t.ex. Microsoft, Adobe, Lotus och Macromedia. Dessutom erbjuder INDEX utbildningar inom bl.a. sälj- och presentationsteknik, personlig effektivitet och projektledning. Marknad Den allmänna positiva utvecklingen i den svenska ekonomin har haft en gynnsam inverkan på konsultmarknaden under det sista kvartalet. Den starka tillväxten i ekonomin återspeglas dock inte i lika hög grad i konsultmarknaden. Det första halvåret präglades av en viss återhållsamhet från MSCs kunder men under det tredje kvartalet har en viss förbättring noterats. En anpassning för Basel 2 har påbörjats hos de flesta företag inom bank och finanssektorn vilket genererat flera nya uppdrag. Outsourcing- och offshoreverksamhet till lågprisländer börjar dock ha en dämpande effekt på både efterfrågan och prisutvecklingen inom konsultbranschen. Omsättning och resultat Nettoomsättning för perioden uppgick till 22,4 (30,9) mkr. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick under årets första 9 månader till -2,6 (-4,4) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till -0,1 (-0,4) och resultatet efter finansiella poster blev -2,7 (-4,8) mkr. Resultatet från finansiella investeringar har belastats med en nedskrivning hänförlig till orealiserade kursnedgångar med 0,1 mkr. Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 16,3 (22,4) mkr och soliditeten uppgick till 58,9 (62,5) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under året. Moderbolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 400.000 av serie A och 2.770.000 av serie B. Totalt uppgår eget kapital till 14,0 (20,2) mkr. Medarbetare Antalet medarbetare i medeltal för perioden var 44 (53) personer. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 8 (10) underkonsulter i genomsnitt under perioden. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 19,2 (26,3) mkr och resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,0 (-3,0) mkr. Resultatet efter finansiella investeringar blev -1,1 (-3,4) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 16,0 (22,2) mkr. Utsikter för 2004 Den positiva utvecklingen som påbörjat det tredje kvartalet har genererat ett flertal nya uppdrag och MSC har många prospekt som beräknas ge utslag under resten av året. Detta i kombination med ytterligare kostnadsnedskärningar kommer att ge en fortsatt positiv utveckling för resten av 2004. MSC har ett avsevärt förbättrat rörelseresultat jämfört med motsvarande period i fiol. MSC bedömer att den positiva trenden kommer att fortsätta under det fjärde kvartalet 2004. Kommande publiceringstillfällen Bokslutskommunikén för 2004 publiceras den 15 februari 2005. Rapporterna finns tillgängliga på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, telefon 08-446 55 00 eller på hemsidan http://www.msc.se. Stockholm den 5 november 2004 Styrelsen För ytterligare information kontakta VD Muazzam Choudhury på tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21 MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 http://www.msc.se, info@msc.se Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med principerna i årsredovisningen 2003. MSC är ett IT konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, tekniktjänster och utbildning. Utbildning marknadsförs och säljs via dotterbolaget INDEX Utbildning AB. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. MSC har cirka 50 anställda. År 2003 uppgick nettoomsättningen till 41 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20160/wkr0001.pdf

Show as PDF