Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport 2004-03-31 (3 månader)

16:00 / 12 May 2004 Empir Group Press release

Delårsrapport 2004-03-31 (3 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 8,7 (12,4) mkr * Resultat efter skatt uppgick till -0,8 (-1,0) mkr * Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,30) kr * Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgår till 19,1 (25,1) mkr Verksamhet MSC är ett konsultföretag med fokus på att hjälpa kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC utvecklar lösningar i nära samarbete med sina kunder och erbjuder kvalificerade tjänster inom Verksamhetsutveckling, Systemutveckling, Teknik och Utbildning. MSCs tjänster kan levereras var för sig, men i praktiken medför ofta kundens behov och uppdragets omfattning att ett uppdrag har inslag från flera tjänsteområden. MSC erbjuder, genom det helägda bolaget INDEX Utbildning AB utbildningar i produkter från leverantörer som t.ex. Microsoft, Adobe, Lotus och Macromedia. Dessutom erbjuder INDEX utbildningar inom bl.a. sälj- och presentationsteknik, personlig effektivitet och projektledning. Marknad Inför 2004 gjorde MSC bedömningen att årets första kvartal skulle innebära en efterfrågeökning på IT-konsulttjänster. Denna bedömning baserades på en förbättrad affärssituation och en stabilare finansiell situation för många av MSCs kundföretag. Trots att en viss förbättring har skett har inte investeringsviljan gällande IT-relaterade tjänster ökat under det första kvartalet. Trots en mycket bred kundbas har många kunder köpt MSCs tjänster i en mindre omfattning än väntat. Omsättning och resultat Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 8,7 (12,4) mkr. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick under första kvartalet till -0,7 (-0,8) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till -0,1 (-0,2) och resultatet efter finansiella poster blev -0,8 (-1,0) mkr. Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 19,1 (25,1) mkr och soliditeten uppgick till 57,2 (67,4) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under året. Moderbolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 400.000 av serie A och 2.770.000 av serie B. Totalt uppgår eget kapital till 15,9 (24,0) mkr. Medarbetare Antalet medarbetare i medeltal för första kvartalet var 47 (55) personer. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 10 (9) underkonsulter i genomsnitt under perioden. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 7,4 (10,5) mkr och resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,3 (-0,3) mkr. Resultatet efter finansiella investeringar blev -0,4 (-0,4) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 18,5 (24,7) mkr. Utsikter för 2004 Många tecken visar att den svenska ekonomin långsamt förbättras. Företagen har generellt visat starkare lönsamhet under det första kvartalet. Den största delen av MSCs kundkrets finns inom den privata sektorn och vår bedömning är att investeringsklimatet bland dessa företag kommer att bli bättre under senare delen av 2004. Med de förutsättningarna är det vår bedömning att MSC kommer att visa ett bättre resultat för helåret 2004 jämfört med 2003. Kommande publiceringstillfällen Rapport över första halvåret 2004 publiceras den 12 augusti. Rapport över de tre första kvartalen 2004 publiceras den 5 november. Bokslutskommunikén för 2004 publiceras den 15 februari 2005. Rapporterna finns tillgängliga på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, telefon 08-446 55 00 eller på hemsidan http://www.msc.se. Stockholm den 12 maj 2004 Styrelsen För ytterligare information kontakta VD Muazzam Choudhury på tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21 MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 http://www.msc.se, info@msc.se Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309 MSC är ett IT konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, tekniktjänster och utbildning. Utbildning marknadsförs och säljs via dotterbolaget INDEX Utbildning AB. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. MSC har cirka 50 anställda. År 2003 uppgick nettoomsättningen till 41 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/12/20040512BIT20900/wkr0006.pdf MSC Delårsrapport 2004-03-31 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/12/20040512BIT20900/wkr0008.doc MSC Delårsrapport 2004-03-31

Show as PDF