Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Pressmeddelande Stockholm 2004-05-25

09:28 / 26 May 2004 Empir Group Press release

Pressmeddelande Stockholm 2004-05-25 Rapport från MSCs bolagsstämma Redogörelse av bolagsstämmans beslut: Vid ordinarie bolagsstämma 2004-05-25 i MSC Konsult AB för år 2003 fastställdes av styrelsen framlagd resultaträkning, balansräkning och koncernredovisning. Beslut fattades om disposition av bolagets förlust enligt styrelsens, av revisorn tillstyrkta förslag om ianspråktagande av överkursfond till täckande av ansamlad förlust. Ingen utdelning lämnas. Ansvarsfrihet beviljades styrelse och verkställande direktör. Beslutades att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle uppgå till fyra. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Gert Schyborger, Gunnel Linnertz och Muazzam Choudhury. Nyval skedde av Lars Svensson. Nomineringskommitté för beredning av styrelseval inför ordinarie bolagsstämma 2005 utsågs. Beslut fattades om förnyat bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt. Kommande rapporteringstillfällen: Rapport över första halvåret 2004 publiceras den 12 augusti. Rapport över de tre första kvartalen 2004 publiceras den 5 november. Bokslutskommunikén för 2004 publiceras den 15 februari 2005. Rapporterna finns tillgängliga på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, tfn 08-446 55 00 eller på hemsidan http://www.msc.se. Stockholm den 25 maj 2004 Styrelsen För ytterligare information kontakta: VD Muazzam Choudhury på tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21 MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 http://www.msc.se, info@msc.se Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309 MSC är ett IT konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, tekniktjänster och utbildning. Utbildning marknadsförs och säljs via dotterbolaget INDEX Utbildning AB. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. MSC har cirka 50 anställda. År 2003 uppgick nettoomsättningen till 41 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/26/20040526BIT20130/wkr0006.pdf MSC Pressmeddelande 2004-05-25

Show as PDF