Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Delårsrapport 2004-06-30 (6 månader)

16:31 / 12 August 2004 Empir Group Press release

MSC Delårsrapport 2004-06-30 (6 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 16,2 (24,3) mkr * Resultat efter skatt uppgick till -1,6 (-1,3) mkr * Resultat per aktie uppgick till -0,52 (-0,41) kr * Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgår till 18,1 (27,1) mkr Verksamhet MSC är ett konsultföretag med fokus på att hjälpa kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC utvecklar lösningar i nära samarbete med sina kunder och erbjuder kvalificerade tjänster inom Verksamhetsutveckling, Systemutveckling, Teknik och Utbildning. MSCs tjänster kan levereras var för sig, men i praktiken medför ofta kundens behov och uppdragets omfattning att ett uppdrag har inslag från flera tjänsteområden. MSC erbjuder, genom det helägda bolaget INDEX Utbildning AB utbildningar i produkter från leverantörer som t.ex. Microsoft, Adobe, Lotus och Macromedia. Dessutom erbjuder INDEX utbildningar inom bl.a. sälj- och presentationsteknik, personlig effektivitet och projektledning. Marknad Ekonomin i Sverige växer mer än väntat. Företagens investeringsvilja på IT-tjänster hittills har inte motsvarat den ekonomiska tillväxten. Detta gäller framför allt på den privata sektorn. Under det andra kvartalet har förfrågningar från kunderna ökat avsevärt men volymen på tjänster som upphandlas är fortfarande låg. Detta medverkar till ökad konkurrens. Specialister inom olika områden efterfrågas mest. MSC har fått flera nya uppdrag under andra kvartalet. Förutsättningarna för ökad försäljning bedömer vi vara bättre under det andra halvåret detta år. Omsättning och resultat Nettoomsättning för årets sex första månader uppgick till 16,2 (24,3) mkr. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick under perioden till -1,7 (-1,6) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 37 (308) tkr och resultatet efter finansiella poster blev -1,6 (-1,3) mkr. Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 18,1 (27,1) mkr och soliditeten uppgick till 59,2 (62,7) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under året. Moderbolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 400.000 av serie A och 2.770.000 av serie B. Totalt uppgår eget kapital till 15,1 (23,6) mkr. Medarbetare Antalet medarbetare i medeltal för första halvåret var 46 (54) personer. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 10 (10) underkonsulter i genomsnitt under perioden. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 13,9 (20,5) mkr och resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,6 (-0,9) mkr. Resultatet efter finansiella investeringar blev -0,6 (-0,6) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 17,9 (26,2) mkr. Utsikter för 2004 Konjunktursituationen i Sverige har förstärkts under det andra kvartalet. Investeringsklimatet är bättre. De flesta av våra kundföretag på den privata sidan har goda förutsättningar till mera investeringar för att förnya IT-stöd för sina verksamheter. Vi tror på en bättre försäljning under det andra halvåret jämfört med det första. För året som helhet tror vi på bättre resultat 2004 jämfört med 2003. Kommande publiceringstillfällen Rapport över de tre första kvartalen 2004 publiceras den 5 november. Bokslutskommunikén för 2004 publiceras den 15 februari 2005. Rapporterna finns tillgängliga på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, telefon 08-446 55 00 eller på hemsidan http://www.msc.se. Stockholm den 12 augusti 2004 Styrelsen För ytterligare information kontakta VD Muazzam Choudhury på tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21 MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 http://www.msc.se, info@msc.se Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309 MSC är ett IT konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, tekniktjänster och utbildning. Utbildning marknadsförs och säljs via dotterbolaget INDEX Utbildning AB. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. MSC har cirka 50 anställda. År 2003 uppgick nettoomsättningen till 41 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20690/wkr0016.pdf MSC Delårsrapport 2004-06-30

Show as PDF