Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport januari – september 2005

08:50 / 9 November 2005 Empir Group Press release

Januari-september 2005 • Nettoomsättningen ökade med 32 % till 29,5 (22,4) mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 (-2,8) mkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,47 (-0,87) kr

Juli-september 2005 • Nettoomsättningen ökade med 40 % till 8,7 (6,2) mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 (-1,1) mkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,04 (-0,35) kr

HÖGRE OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT: MSC har ökat omsättningen med 32 % jämfört med föregående år och förbättrade rörelseresultatet med 3,9 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 4,4 %.

Marknaden Marknaden för IT konsulttjänster var fortsatt positiv under det tredje kvartalet. Det tredje kvartalets försäljning påverkas dock som vanligt av semesterperioden. Priserna på konsulttjänster fortsätter att vara pressade liksom de varit under årets första hälft. Under det aktuella kvartalet tecknade MSC ett samarbetsavtal med Wallstar Support AB som är ett servicebolag för Walleniusrederierna. Detta avtal har bidragit till betydande orderingång under perioden.

Koncernens omsättning och resultat juli - september 2005 Nettoomsättning för årets tredje kvartal uppgick till 8,7 (6,2) mkr. Jämfört med samma period 2004 motsvarar det en ökning på 40,3 %. Rörelseresultatet var positivt och uppgick under kvartalet till 0,1 (-1,0) mkr, en förbättring med 1,1 mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,1 (-1,1) mkr.

Koncernens ackumulerade omsättning och resultat januari - september 2005 Nettoomsättning för de tre första kvartalen uppgick till 29,5 (22,4) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 1,3 (-2,6) mkr, en förbättring med 3,9 mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 0,2 (-0,1) mkr och resultatet efter finansiella poster blev därmed 1,5 (-2,8) mkr.

Medarbetare MSC har sysselsatt 42 (52) personer i medeltal under året varav 22 (44) personer varit anställda. Under det tredje kvartalet har MSC anställt 3 nya medarbetare. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 20 (8) underkonsulter i genomsnitt under årets tre första kvartal.

Finansiell ställning och likviditet Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 15,6 (16,3) mkr och soliditeten uppgick till 63,2 (58,9) %. Några investeringar till väsentliga belopp har inte gjorts under året. Moderbolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas som kortfristiga placeringar. Moderbolaget har redovisat 11,6 (0) mkr som kortfristiga placeringar i balansräkningen. Av dessa kortfristiga placeringar är 9,7 (0) mkr av den karaktär att de skall redovisas som likvida medel i kassaflödesredovisningen.

Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 25,7 (19,2) mkr och rörelseresultatet uppgick till 1,1 (-1,0) mkr. Resultatet efter finansiella investeringar blev 1,3 (-1,1) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 15,1 (16,0) mkr.

Händelser efter rapportperiodens slut Under oktober månaden har MSC fått ett flertal nya uppdrag hos nya och gamla kunder.

Utsikter för 2005 MSC bedömer att försäljningen på konsultverksamheten fortsätter att utvecklas positivt under 2005. Även utbildningsverksamheten kommer att redovisa ett positivt rörelseresultat för året i sin helhet. Vi bedömer att MSC kommer att redovisa en tillväxt och lönsamhet i nivå med årets första nio månader för 2005 i sin helhet.

OM MSC MSC är ett IT konsultföretag med inriktning på verksamhetsutveckling, systemutveckling och utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, resor och transporter samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. Målet är att alltid vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC sysselsätter cirka 45 personer. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien på OMX Stockholmbörsens O-lista.

Show as PDF