Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 2004-12-31

08:30 / 15 February 2005 Empir Group Press release

Oktober-december 2004

  • Nettoomsättningen uppgick till 9,6 (10,1) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-3,4) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,3 (-1,09) krJanuari-december 2004
  • Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (41,0) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,0 (-8,2) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till –0,6 (-2,6) kr
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgår till 15,4 (22,0) mkr

Marknaden Efter en svag början på året har efterfrågan successivt ökat under det andra halvåret. Investeringsviljan avseende IT-tjänster har förbättrats bland de svenska företagen framförallt på specialisttjänster. Efter flera år med fallande priser har en viss prisstabilisering skett. Marknaden är dock fortsatt mycket konkurrensutsatt. Det breda kundunderlaget som MSC har haft i alla år har börjat generera mer nyförsäljning. Som alltid i början på en uppgång efterfrågas specialister och MSC har levererat flera helt nya uppdrag av specialistkaraktär under det fjärde kvartalet. MSC har haft sin största närvaro i den privata delen av ekonomin och har haft en begränsad marknadsandel på den offentliga sektorn. Under det fjärde kvartalet har MSC dock stärkt sin position något även på den offentliga sektorn.

Koncernens omsättning och resultat oktober-december 2004 Nettoomsättning för årets sista kvartal uppgick till 9,6 (10,1) mkr, en minskning med 5,5 %. Rörelseresultatet efter avskrivningar var positivt och uppgick under kvartalet till 0,7 (-3,6) mkr, en förbättring med 4,3 mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 0,1 (0,2) mkr och resultatet efter finansiella poster blev 0,8 (-3,4) mkr. Resultatet för det sista kvartalet under 2003 belastades med kostnader på 2,5 mkr avseende avveckling av lokaler och personal.

Koncernens omsättning och resultat januari-december 2004 Nettoomsättning för helåret 2004 uppgick till 32,0 (41,0) mkr, en minskning med 22 %. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick under året till – 2,0 (-8,0) mkr, en förbättring med 6 mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 0 (-0,2) och resultatet efter finansiella poster blev därmed –2,0 (-8,2) mkr.

Verksamhet MSC är ett konsultföretag med fokus på att hjälpa kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC utvecklar lösningar i nära samarbete med sina kunder och erbjuder kvalificerade tjänster inom Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och Utbildning. MSCs tjänster kan levereras var för sig, men i praktiken medför ofta kundens behov och uppdragets omfattning att ett uppdrag har inslag från flera tjänsteområden.

MSC erbjuder, genom det helägda bolaget INDEX Utbildning AB, utbildningar i produkter från leverantörer som t.ex. Microsoft, Adobe, Lotus och Macromedia. Dessutom erbjuder INDEX utbildningar inom bl.a. sälj- och presentationsteknik, personlig effektivitet och projektledning.

Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 15,4 (22,0) mkr och soliditeten uppgick till 62,9 (56,0) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under året. Moderbolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas bland övriga omsättningstillgångar.

Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 400.000 av serie A och 2.770.000 av serie B. Totalt uppgår eget kapital till 14,7 (16,7) mkr.

Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 27,0 (34,3) mkr och resultatet efter avskrivningar uppgick till –0,4 (-7,0) mkr. Resultatet efter finansiella investeringar blev -0,4 (-7,2) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 14,7 (21,0) mkr.

Medarbetare Antalet medarbetare i medeltal för perioden var 40 (52) personer. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 9 (10) underkonsulter i genomsnitt under perioden.

Utsikter för 2005 Den positiva trenden som började under andra halvåret 2004 avseende efterfrågan av IT konsulttjänster har goda förutsättningar att fortsätta under 2005. MSCs breda kundunderlag på den privata sektorn där investeringsviljan börjar öka skapar nya möjligheter under 2005. Under januari 2005 tecknade MSC två nya intressanta uppdrag av ledningskaraktär. Den ökade efterfrågan har lett till ett ökat behov av att anlita nya resurser, framförallt erfarna konsulter med specialistkompetens. Den pågående rekryteringsprocessen har genererat många intressanta svar. Trots den positiva trenden i efterfrågan som marknaden upplever är tillgången till nya konsulter fortfarande relativt god. Avseende utbildningsverksamheten INDEX Utbildning AB har den högre investeringsviljan hos kundföretagen en positiv påverkan på försäljningen. De fasta kostnaderna för INDEX Utbildning har dragits ner dramatiskt under 2004 och den fulla effekten av alla kostnadsnedskärningar kommer att påverka resultatet från och med januari 2005. MSC har genomfört omfattande åtgärder för att reducera kostnaderna under föregående år och kommer att fortsätta att fokusera på lönsamheten under 2005. Högre efterfrågan och ett lägre kostnadsläge kommer att innebära en påtaglig resultatförbättring för MSC under 2005 jämfört med föregående år.

IAS/IFRS-införande I enlighet med IAS-förordningen som antogs av EU:s ministerråd skall alla börsnoterade företag inom hela unionen från och med 2005 upprätta sin koncernredovisning i enlighet med International Accounting Standards (IAS). Redovisningsrådets rekommendationer har successivt jämkats till IAS/IFRS, vilket medför att MSCs koncernredovisning till stora delar redan är anpassade till det nya regelverket.

Stockholmbörsen rekommenderar att noterade bolag skall lämna information om de väsentliga effekterna av övergången till IFRS. Baserat på vad som är känt idag bedömer MSC dock att införandet inte kommer att innebära några väsentliga anpassningar av resultat- och balansräkning jämfört med 2004 förutom de effekter som redovisning av Alecta pensionsplan kan innebära.

Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Sedan den 1 januari 2004 tillämpar MSC Konsult RR 29 Ersättning till anställda. Åtaganden för ålderspension och familjepension (ITP) för bolagets anställda tryggas delvis genom en försäkring i Alecta. Enligt uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp, URA 42, är detta att betrakta som en förmånsbestämd plan som omfattar fler arbetsgivare. För 2004 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa detta som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP redovisas därför som en avgiftsbestämd plan likt tidigare år. Tillämpandet av RR 29 har därmed inte haft någon materiell påverkan på koncernens resultat eller ställning. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående årsredovisning.

Företagsförvärv före 1 januari, 2004 omräknas inte enligt IFRS ”Rörelseförvärv”, utan ursprunglig förvärvsanalys utgör utgångspunkt för redovisning enligt IFRS. Den ansamlade uppskjutna skattefordran hänförlig till underskottsavdrag uppgick till ca 32 mkr per den 31 december, 2004. MSC har inte redovisat skattefordran som en tillgång i balansräkningen.

Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår ingen utdelning.

Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 18 maj 2005.

Kommande publiceringstillfällen

Årsredovisning 2004     April 2005

Delårsrapport över det första kvartalet 2005   18 maj, 2005 Halvårsrapport över det första halvåret 2005   24 augusti, 2005 Delårsrapport över de tre första kvartalen 2005 9 november, 2005 Bokslutskommunikén för 2005   22 februari, 2006

Rapporterna finns tillgängliga på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, telefon 08-446 55 00 eller på hemsidan www.msc.se.' title="www.msc.se.">www.msc.se.

Stockholm den 15 februari 2005

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Muazzam Choudhury på tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21

MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 www.msc.se, Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

MSC är ett IT konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling och utbildning. Utbildning marknadsförs och säljs via dotterbolaget INDEX Utbildning AB. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. MSC har cirka 30 anställda. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista.

Show as PDF