Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i MSC Konsult AB

11:22 / 13 April 2005 Empir Group Press release

Aktieägarna i MSC Konsult AB kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 18 maj 2005 kl. 17.00 i Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken fredagen den 6 maj 2005 dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress MSC Konsult AB Vasagatan 52, 111 20 Stockholm eller per telefon 08 446 55 00 eller per e-mail senast onsdagen den 11 maj 2005 kl. 16.00. I anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav och, i förekommande fall, antal biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 6 maj 2005.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2004 samt redogörelse av verkställande direktören 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter 11.  Beslut om nomineringskommitté 12. Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella ändringar i beslut enligt punkt 12 ovan som kan visa sig erforderliga vid registrering hos PRV 14. Övriga frågor 15. Stämmans avslutande

Förslag avseende utdelning (punkt 7b) Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas.

Förslag avseende val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10) Nomineringskommittén har anmält följande förslag: Omval av Gert Schyborger, Muazzam Choudhury, Gunnel Linnertz och Lars Svensson. Aktieägare som tillsammans representerar mer än 75 procent av röstetalet i bolaget har förklarat sig stå bakom nomineringskommitténs förslag.

Förslag till förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12) Förnyat bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (apportemission eller kvittningsemission) som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall kunna ske i samband med förvärv av bolag inom den bransch där MSC Konsult AB är verksamt. Förslaget i sin helhet finns tillgängligt hos MSC Konsult AB.

Stockholm i april 2005 MSC Konsult AB (publ) Styrelsen

MSC är ett IT konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling och utbildning. Utbildning marknadsförs och säljs via dotterbolaget INDEX Utbildning AB. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. MSC har cirka 30 anställda. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista.

Show as PDF