Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport januari – mars 2005

11:00 / 12 May 2005 Empir Group Press release

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,1 (8,7) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-0,8) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,26 (-0,26) kr
  • Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgår till 16,2 (19,1) mkr

FÖRBÄTTRAD OMSÄTTNING OCH RESULTAT: MSC ökade omsättningen under årets första kvartal med 16 % jämfört med föregående år och förbättrade rörelseresultatet med 1,6 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 %.

Marknaden Den positiva utvecklingen på efterfrågan på konsulttjänster som började under den andra halvan av 2004 fortsatte under första kvartalet 2005. Det är framförallt efterfrågan på konsulter med specialistkompetenser som ökat. Samtidigt har antalet projekt som kräver många resurser avtagit något vilket inneburit att det fortfarande finns en överkapacitet i branschen på övriga konsulter. Arbetsmarknaden för konsulter är därmed fortsatt svag vilket innebär att det blir en prispress på konsulttjänster. Prispressen på IT konsultmarknaden förstärks ytterligare av en tilltagande närvaro av leverantörer från lågprisländer.

Intresset för att investera i IT projekt hos kundföretagen har ökat även om de fortfarande är försiktiga med att påbörja nya investeringar. MSCs omsättning har dock ökat med 16 % jämfört med samma period förra året och detta har skett dels genom ökad försäljning till våra befintliga kunder dels genom försäljning till nya kunder.

Koncernens omsättning och resultat januari-mars 2005 Nettoomsättning för årets första kvartal uppgick till 10,1 (8,7) mkr. Jämfört med samma period 2004 motsvarar det en ökning på 16,1 %. Rörelseresultatet var positivt och uppgick under kvartalet till 0,8 (-0,7) mkr, en förbättring med 1,5 mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-0,8) mkr.

Utsikter för 2005 Den positiva trenden som präglat årets början avseende efterfrågan av IT konsulttjänster har goda förutsättningar att fortsätta under hela 2005. MSC har, efter flera år med fokus på effektivisering, låga fasta kostnader och MSC är numera försiktig med nyanställningar och istället för att rekrytera har MSC anlitat underkonsulter. I dagens arbetsmarknad finns det dock förutsättningar att nyanställa förutsatt att efterfrågan fortsätter att utvecklas på samma nivå.

Avseende utbildningsverksamheten, Index Utbildning, har den högre investeringsviljan hos kundföretagen en positiv påverkan på försäljningen. Även för Index Utbildning ligger de fasta kostnaderna på en låg nivå. Högre efterfrågan och ett lägre kostnadsläge förväntas innebära en påtaglig resultatförbättring för MSC under 2005 jämfört med föregående år.

MSC är ett IT konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling och utbildning. Utbildning marknadsförs och säljs via dotterbolaget INDEX Utbildning AB. MSC har cirka 25 anställda. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. www.msc.se

Show as PDF