Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Rapport från MSCs bolagsstämma

10:14 / 19 May 2005 Empir Group Press release

Redogörelse av bolagsstämmans beslut:

Vid ordinarie bolagsstämma 2005-05-18 i MSC Konsult AB för år 2004 fastställdes av styrelsen framlagd resultaträkning, balansräkning och koncernredovisning.

Beslut fattades om disposition av bolagets förlust enligt styrelsens, av revisorn tillstyrkta förslag om ianspråktagande av överkursfond till täckande av ansamlad förlust. Ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet beviljades styrelse och verkställande direktör.

Beslutades att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle uppgå till fyra. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Gert Schyborger, Gunnel Linnertz, Muazzam Choudhury och Lars Svensson.

Nomineringskommitté för beredning av styrelseval inför ordinarie bolagsstämma 2006 utsågs.

Beslut fattades om förnyat bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport för januari – juni 2005 publiceras 2005-08-24 Delårsrapport för januari – september 2005 publiceras 2005-11-09 Bokslutskommunikén för året 2005 publiceras 2006-02-22

Rapporterna finns tillgängliga på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, tfn 08-446 55 00 eller på hemsidan www.msc.se.' title="www.msc.se.">www.msc.se.

Stockholm den 18 maj 2005

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

VD Muazzam Choudhury på tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21

MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 www.msc.se, Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

MSC är ett IT konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling och utbildning. Utbildning marknadsförs och säljs via dotterbolaget INDEX Utbildning AB. MSC har cirka 25 anställda. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. www.msc.se

Show as PDF