Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport januari – juni 2005

10:00 / 16 August 2005 Empir Group Press release

April-juni 2005

  • Nettoomsättningen ökade med 43 % till 10,6 (7,4) mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-0,8) mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,17 (-0,25) krJanuari-juni 2005
  • Nettoomsättningen ökade med 28 % till 20,7 (16,2) mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (-1,6) mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,43 (-0,52) kr

Förbättrad omsättning och resultat: MSC ökade omsättningen under årets första halvår med 28 % jämfört med föregående år och förbättrade rörelseresultatet med 2,9 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 %.

Marknaden Marknaden för IT konsulttjänster har fortsatt att vara mycket positiv under årets andra kvartal. MSC redovisar en kraftig tillväxtökning från 16 % under föregående kvartal till 43 % under det andra kvartalet. Tillväxten har skett inom samtliga kundsegment men dock främst inom MSCs nyckelsegment; branscherna bank och finans samt försäkring. Efterfrågan har ökat på samtliga av MSCs tjänsteområden inklusive IT utbildningar. Dotterbolaget INDEX Utbildning har haft ett starkt andra kvartal och redovisar en tillväxtökning på 35 %. Prisnivån på IT konsulttjänster är däremot fortsatt pressad. Detta kan delvis bero på en fortsatt svag arbetsmarknad för IT tjänstemän i Sverige samt på den ökande konkurrensen från lågprisländer. Positivt för IT tjänstemarknaden är att kunderna börjat investera och utveckla nya produkter och tjänster. Detta i konstrast mot de senaste åren då kunder i huvudsak valt att förvalta befintliga IT system. Denna trend är mycket positiv för konsulttjänstemarknaden.

Koncernens omsättning och resultat april-juni 2005 Nettoomsättning för årets andra kvartal uppgick till 10,6 (7,4) mkr. Jämfört med samma period 2004 motsvarar det en ökning på 42,6 %. Rörelseresultatet var positivt och uppgick under kvartalet till 0,4 (-1,0) mkr, en förbättring med 1,4 mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,5 (-0,8) mkr.

Koncernens ackumulerade omsättning och resultat januari-juni 2005 Nettoomsättning för årets första halvår uppgick till 20,7 (16,1) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 1,2 (-1,7) mkr, en förbättring med 2,9 mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 0,2 (0) mkr och resultatet efter finansiella poster blev därmed 1,4 (-1,6) mkr.

Medarbetare Antalet medarbetare i medeltal för perioden var 23 (46) personer. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 19 (9) underkonsulter i genomsnitt under perioden.

Finansiell ställning och likviditet Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 15,8 (18,1) mkr och soliditeten uppgick till 64,9 (59,2) %. Några investeringar till väsentliga belopp har inte gjorts under året. Moderbolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas som kortfristiga placeringar.

Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 400 000 av serie A och 2 770 000 av serie B. Totalt uppgår eget kapital till 16,1 (15,1) mkr. För närvarade finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 17,9 (13,9) mkr och rörelseresultatet uppgick till 1,0 (-0,6) mkr. Resultatet efter finansiella investeringar blev 1,1 (-0,6) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 15,0 (17,9) mkr.

Händelser efter rapportperiodens slut Under månaden juli har MSC fått ett flertal nya uppdrag hos nya och gamla kunder.

Utsikter för 2005 MSCs bedömning är att det finns goda förutsättningar för att försäljningen och resultatutvecklingen kommer att fortsätta att utvecklas positivt under resten av året. För att tillgodose den ökade efterfrågan kommer MSC under de närmaste månaderna att fortsätta att framförallt anlita underkonsulter istället för att nyanställa medarbetare i stor skala. Även utbildningsverksamheten har goda möjligheter att öka försäljningen under det andra halvåret jämfört med föregående år. Enligt vår bedömning kommer MSC att kunna redovisa en tillväxt och lönsamhet för 2005 i sin helhet.

Finansiell information Delårsrapport januari-september 2005-11-09 Bokslutskommunikén för 2005 2006-02-22

Rapporterna finns tillgängliga på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, telefon 08-446 55 00 eller på hemsidan www.msc.se.

För ytterligare information kontakta VD Muazzam Choudhury på tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21

MSC är ett IT konsultföretag med inriktning på verksamhetsutveckling, systemutveckling och utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, resor och transporter samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. Målet är att alltid vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC har cirka 25 anställda. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista.

Show as PDF