Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport januari – september 2006

08:30 / 1 November 2006 Empir Group Press release

Juli-september 2006 (3 mån) • Nettoomsättningen uppgick till 6,7 (8,7) mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 0,3 (0,1) mkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 (0,04) kr

Januari-september 2006 (9 mån) • Nettoomsättningen uppgick till 27,3 (29,5) mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 (1,5) mkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,35 (0,47) kr • Soliditeten uppgår till 67,7 (63,2) %

VD kommenterar kvartalet Tredje kvartalets rörelseresultat ligger stabilt jämfört med samma kvartal föregående år. Konsultrörelsen har haft en god beläggning med fortsatt lönsamhet. Nettoomsättningen har minskat med 22,7 % under kvartalet och med 7,3 % under året jämfört med föregående år. Detta beror delvis på att ett stort projekt hos en kund framgångsrikt slutförts varefter ett flertal av våra underkonsulter avslutat sina engagemang under hösten. Det tredje kvartalets försäljning påverkas också som vanligt av semesterperioden. Minskningen av omsättningen under det tredje kvartalet har dock inte påverkat resultatet nämnvärt. INDEX Utbildning AB har förbättrat resultatet jämfört med föregående år.

Marknadsläget för IT konsulttjänster fortsätter att vara stabil och MSC har fått nya förfrågningar under året varav de flesta avser specialister. Konkurrensen om specialister är dock hård vilket i flertalet fall varit ett hinder för leverans. MSC fortsätter att fokusera på att anlita nya medarbetare och underkonsulter med specialistkompetens. Dessutom fortgår arbetet med ökad specialisering inom utvalda teknikområden och kundsegment som påbörjades under det andra kvartalet.

Marknaden Efterfrågan på IT konsulttjänster har generellt sett varit stabil under årets första nio månaderna. MSC har fått förfrågningar framförallt på specialisttjänster inom projektledning, utvecklingsteknik samt drift och kommunikationstjänster. MSC har upplevt en viss avmattning inom bank- och finanssektorn samtidigt som transportsektorn och den offentliga sektorn varit stabil. Prisbilden har förbättrats i viss omfattning under året.

Avseende utbildningstjänster som MSC erbjuder genom dotterbolaget INDEX Utbildning AB så har efterfrågan utvecklats något svagare under de första nio månaderna. Däremot har prisnivån på utbildningstjänster varit stabil under året.

Koncernens ackumulerade omsättning och resultat januari – september 2006 Nettoomsättning för de första tre kvartalen uppgick till 27,3 (29,5) mkr. Rörelseresultatet var positivt och uppgick till 0,8 (1,3) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 0,3 (0,2) mkr och periodens resultat blev därmed 1,1 (1,5) mkr.

Koncernens omsättning och resultat juli ¬– september 2006 Nettoomsättning för årets tredje kvartal uppgick till 6,7 (8,7) mkr. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 0,1 (0,1) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 0,2 (0) mkr och periodens resultat blev därmed 0,3 (0,1) mkr.

Medarbetare MSC har sysselsatt 42 (42) personer i medeltal under året varav 22 (22) personer varit anställda. Utöver de anställda anlitade koncernen 20 (20) underkonsulter i genomsnitt under årets första tre kvartal. MSC har skapat ett flexibelt konsultunderlag genom att kombinera egna anställda med underkonsulter men MSC prioriterar i nuläget rekrytering av nyckelkompetens.

Finansiell ställning och likviditet Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 14,7 (15,6) mkr och soliditeten uppgick till 67,7 (63,2) %. Moderbolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas som kortfristiga placeringar. Moderbolaget har redovisat 12,4 (11,7) mkr som kortfristiga placeringar i balansräkningen. Av dessa kortfristiga placeringar är 10,3 (9,7) mkr av den karaktären att de skall redovisas som likvida medel i kassaflödesredovisningen. Några investeringar till väsentliga belopp har inte gjorts under året.

Utsikter Begränsad leveranskapacitet på konsulttjänster samt sämre efterfrågan på utbildningstjänster har bidragit till en minskning av försäljningen under de första nio månaderna. MSC räknar med att detta kommer att gälla även under årets sista kvartal. För att öka leveranskapaciteten fortsätter MSC ansträngningarna med att rekrytera nya medarbetare. Utbildningsverksamheten har visat en bättre vinst under de första nio månaderna jämfört med motsvarande period förra året och kommer att redovisa vinst för resten av året. Utsikten kvarstår att MSC kommer att redovisa vinst för helåret 2006.

Kommande rapporttillfällen 2007-02-14 Bokslutskommunikén för 2006 2007-04-26 Årsstämma 2007 2007-04-26 Delårsrapport januari – mars 2007 2007-08-16 Delårsrapport januari – juni 2007 2007-10-25 Delårsrapport januari – september 2007

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

Rapporterna finns tillgängliga på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, telefon 08-446 55 00 eller på hemsidan www.msc.se.

Stockholm den 1 november 2006 Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21, e-post: mc@msc.se

Detta är MSC MSC är ett IT konsultföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och systemförvaltning, Drift och infrastruktur samt Utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Stockholmbörs 1998.

Show as PDF