Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 2005

08:45 / 22 February 2006 Empir Group Press release

Januari-december 2005

  • Nettoomsättningen ökade med 31 % till 41,8 (32,0) mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 2,8 (-2,0) mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,90 (-0,62) kr
  • Soliditeten uppgick till 64,7 (62,9) %
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,85 kr per aktie.Oktober-december 2005
  • Nettoomsättningen ökade med 29 % till 12,3 (9,6) mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (0,8) mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,43 (0,25)

ÅR 2005 BLEV ETT ÅR MED TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET: MSC har ökat omsättningen med 31 % jämfört med föregående år och förbättrade rörelseresultatet med 4,6 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 %. MSCs fokus under 2005 har varit tillväxt med lönsamhet vilket, tillsammans med den positiva marknadsutvecklingen, gett ett väsentligt högre resultat jämfört med föregående år.

Enligt vår bedömning kommer marknadssituationen att fortsätta att vara på samma goda nivå som under 2005. I en period med högre IT-investeringar kan MSC nyttja sin omfattande kundbas och kontaktnät vilket ger en positiv förväntan på året. För att realisera våra strategiska mål har MSC förstärkt sin organisation med en ny ledningsperson och avser att öka rekryteringstakten under 2006. Med denna målsättning är det positivt för MSC att tillgången till konsulter för rekrytering bedöms vara fortsatt god under 2006. Vår bedömning är att MSC kommer att redovisa tillväxt med lönsamhet även för helåret 2006.

Styrelsen avser föreslå stämman att en ordinarie utdelning på 0,30 kr och extraordinär utdelning på 0,55 kr skall lämnas. Utdelningen blir då sammanlagt 0,85kr per aktie.

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 4 maj 2006.

OM MSC MSC är ett IT konsultföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och Förvaltning, Drift och Infrastruktur samt Utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC sysselsätter cirka 45 personer. År 2005 uppgick nettoomsättningen till 42 mkr. Bolaget grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Stockholmbörsens O-lista 1998.

Show as PDF