Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Magnus Wastenson föreslås till ny styrelseordförande i MSC Konsult AB .

14:46 / 27 March 2006 Empir Group Press release

Valberedning för MSC har meddelat att den föreslår att det utses fyra stycken stämmovalda styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av Lars Svensson och Muazzam Choudhury samt nyval av Magnus Wastenson och Britt Sandberg. Till styrelsens ordförande föreslås Magnus Wastenson.Magnus Wastenson är för närvarande VD och koncernchef för IBS, men kommer att lämna den befattningen per den 1 april, 2006.

Britt Sandberg är styrelseordförande i Syntell AB, styrelseledamot i Elverket Vallentuna AB och Elverket Vallentuna El AB.

Gert Schyborger och Gunnel Linnertz har avböjt återval.

Valberedningen, som valdes av ordinarie bolagsstämma 2005, består av Lars Zacharoff, Anna Granlund och Matz Borsch, samtliga aktieägare i MSC.

Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 4 maj 2006 och kallelse sker i början av april.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av det totala antalet röster i bolaget har uppgivit att de stödjer förslaget.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21 Lars Zacharoff, valberednings ordförande, tel. nr 08 - 545 214 07, 0705-600 791

MSC är ett IT företag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och Förvaltning, Drift och Infrastruktur samt Utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC sysselsätter cirka 45 personer. År 2005 uppgick nettoomsättningen till 42 mkr. Bolaget grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Stockholmbörsens O-lista 1998.

Show as PDF