Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport januari – mars 2006

08:45 / 4 May 2006 Empir Group Press release

  • Nettoomsättningen uppgick till 11,0 (10,1) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (0,8) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,26 (0,26) kr
  • Soliditeten uppgår till 65,9 (62,8) %

Första kvartalet 2006 Året har börjat positivt för MSC konsult då omsättningen fortsätter att öka, plus 8.4 %, samtidigt som rörelsemarginalen uppgick till 6,7 %. Efterfrågan på IT konsulttjänster har varit god under årets första kvartal även om investeringsnivån varierat bland olika kundbranscher. Efterfrågan på MSCs tjänster har överstigit tillgången, varför MSC kommer att intensifiera rekryteringsansträngningarna för att skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan. Konkurrensen är hög för att rekrytera konsulter med eftertraktad kompetens.

Marknaden Efterfrågan på IT konsulttjänster inom MSCs kundbranscher har varit god under årets första kvartal och ligger på ungefär samma nivå som i slutet av förra året. MSC har upplevt att efterfrågan på konsulttjänster varierat bland olika kundbranscher; bank och finans och den offentliga sektorn har visat en stabil efterfrågan, transportsektorns efterfrågan har ökat samtidigt som marknaden inom försäkringsbranschen varit något vikande. Den övergripande efterfrågan på IT konsulttjänster har dock ökat och denna trend ser ut att fortsätta under resten av året. Prisnivån på konsulttjänster har varit relativt stabil under årets första kvartal. Utbildningsverksamheten har inte upplevt samma positiva trend och efterfrågan på tjänsterna har varit något svagare under det första kvartalet jämfört med föregående år.

Koncernens omsättning och resultat januari-mars 2006 Nettoomsättning för årets första kvartal uppgick till 11,0 (10,1) mkr. Jämfört med samma period 2005 motsvarar det en ökning på 8,4 %. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0,7 (0,8) mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,8 (0,8) mkr och ligger stabilt i förhållande till föregående år.

Utsikter för 2006 Enligt vår bedömning kommer efterfrågan på IT konsulttjänster att öka hos MSCs kunder under resten av året. Eftersom leveranskapaciteten har varit en begränsande faktor under det första kvartalet kommer vi att rekrytera nya medarbetare för att öka vår leveranskapacitet under året. MSC kommer även att förstärka ledningsfunktionen ytterligare för att utöka sälj och leveranskapaciteten. Vår bedömning är att MSC kommer att redovisa tillväxt med lönsamhet för helåret 2006.

För ytterligare information kontakta:

VD Muazzam Choudhury på tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21


För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21, e-post: mc@msc.se http://www.msc.se, info@msc.se

OM MSC MSC är ett IT konsultföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och Förvaltning, Drift och Infrastruktur samt Utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC sysselsätter cirka 45 personer. År 2005 uppgick nettoomsättningen till 42 mkr. Bolaget grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Stockholmbörsens O-lista 1998.

Show as PDF