Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSCs årsstämma 2006

08:45 / 5 May 2006 Empir Group Press release

MSC Konsult AB (publ) årsstämma hölls den 4 maj 2006 för verksamhetsåret 2005 och har tagit följande beslut i sammandrag:

Stämman fastställde framlagd resultaträkning, balansräkning och koncernredovisning och beviljade ansvarsfrihet till styrelse och verkställande direktör.

Aktieutdelning Stämman beslutade om utdelningen om 0,85 kr per aktie för verksamhetsåret 2005. Avstämningsdag för utdelning blir den 9 maj och utdelning beräknas komma att utsändas genom VPC AB den 12 maj.

Styrelsen Beslut om att styrelsen skall bestå av fyra stämmovalda ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna om 200 tkr skall fördelas mellan de stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget efter styrelsens beslut.

Årsstämman omvalde Muazzam Choudhury och Lars Svensson som styrelseledamöter. Vidare beslutades om nyval av Magnus Wastenson och Britt Sandberg som styrelseledamöter samt val av Magnus Wastenson som ordförande i styrelsen. Tidigare styrelseordförande, Gert Schyborger och styrelseledamot Gunnel Linnertz, hade avböjt omval.

Nomineringskommitté för beredning av styrelseval inför ordinarie bolagsstämma 2007 utsågs.

Bemyndigande om nyemission av aktier Beslut fattades om förnyat bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

Bolagsordningen Årsstämman godkände styrelsen förslag avseende ändringar i bolagsordningen så att den anpassats till den nya aktiebolagslagen samt vissa andra ändringar av redaktionell karaktär.

Stockholm den 4 maj 2006


För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, 08-446 55 06, 070-595 83 21, mc@msc.se Jenny Kjelvik, CFO, 08-446 5512, jenny.kjelvik@msc.se MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 http://www.msc.se, info@msc.se Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

MSC är ett IT företag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och Förvaltning, Drift och Infrastruktur samt Utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC sysselsätter cirka 45 personer. År 2005 uppgick nettoomsättningen till 42 mkr. Bolaget grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Stockholmbörsens O-lista 1998.

Show as PDF